Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, December 8, 2022

30 lat Fundacji Rozwoju Śląska – Profesjonalizm w DNA

2 grudnia 2021 r. Fundacja Rozwoju Śląska obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Inicjatorami jej założenia były stowarzyszenia mniejszości niemieckiej, a jednym z głównych celów, jaki im wówczas przyświecał, było zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do RFN.

 

Priorytetem było też stworzenie instytucji, która poprzez swoją działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska i weźmie odpowiedzialność za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu RFN przeznaczonych na wspieranie mniejszości niemieckiej w Polsce. Stąd też cele nakreślone w statucie założycielskim Fundacji były bardzo szerokie. Szczególnie w zakresie wspierania organizacji MN, a zwłaszcza małego i średniego biznesu, bo główną ideą FRŚ było wówczas stworzenie jak największej liczby miejsc pracy w regionie opolskim, ale w ten sposób Fundacja działała też na terenie województwa śląskiego i w regionach północnych Polski. Ostatnia z wymienionych „działek” została mocno rozbudowana, i to w oparciu o środki nie tylko z Niemiec, bo FRŚ zaczęła pozyskiwać też pieniądze z różnych programów pomocowych – krajowych i unijnych.

 

Z Fundacją do UE

– W ten sposób mogliśmy realizować zadania statutowe, których z czasem przybywało, a przy tym paleta naszych usług konsekwentnie się poszerzała, dostosowując do potrzeb społeczeństwa i sytuacji. W głównej mierze jednak koncentrowaliśmy się na wspieraniu małego i średniego biznesu – wspomina były prezes FRŚ Henryk Juretko. Należy dodać, że w początkowej fazie funkcjonowania FRŚ wspomagała nie tylko przedsiębiorców czy np. rolników, ale też samorządy w rozwoju infrastruktury, bo nie było wtedy jeszcze w Polsce środków unijnych, pomocowych przedakcesyjnych czy później akcesyjnych.

 

“Dlatego jednym z priorytetów FRŚ w tamtym czasie stało się działanie na rzecz przygotowania społeczeństwa i samorządów do wejścia w struktury UE. Pośredniczyliśmy i prowadziliśmy edukację, jak zdobywać fundusze akcesyjne, i stworzyliśmy w tym celu Dom Europejski”,

 

mówi Henryk Juretko. Wynik tej decyzji był zachwycający! Dom Europejski działał bowiem bardzo skutecznie na wielu płaszczyznach – od szkół przez samorządy po różne instytucje, organizując tam prelekcje czy odczyty, i sprawił, że to właśnie województwo opolskie w referendum miało najwyższe w Polsce poparcie wejścia Polski do UE, bo ponad 80-procentowe!

 

Wzór dla innych

– A kiedy już Polska przystąpiła do UE, to FRŚ skutecznie potrafiła sięgnąć po środki unijne, a następnie w formie dotacyjnej, później pożyczkowej wspierała podmioty gospodarcze. W tym m.in. budowę infrastruktury komunalnej, oświatowej, a przy tym skutecznie działała w obszarze dziedzictwa kulturowego – mówi Henryk Juretko, który w 2009 r. przestał być prezesem FRŚ. Jego funkcję objął Arnold Czech, który pełnił ją do 2020 r. W tym czasie współtworzył m.in. programy pożyczkowe Fundacji, zainicjował pozyskiwanie przez nią środków zewnętrznych, umożliwiających wsparcie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Przez lata pracy w FRŚ odpowiedzialny był również za właściwe wykorzystanie środków rządu RFN z przeznaczeniem na finansowanie inicjatyw ważnych z punktu widzenia MN. Angażował się też w działania prospołeczne, zwłaszcza w doposażenie służby zdrowia, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. O Fundacji mawiał:

 

„Cały czas się rozwijamy. Staramy się w obszarach społecznym i gospodarczym zaspokajać aktualne potrzeby”,

 

a jego poprzednik Henryk Juretko dodaje: – Arnold Czech to profesjonalista w każdym calu! Bez reszty oddany tej instytucji. Pod jego dowództwem FRŚ stała się wzorem dla wielu innych organizacji nie tylko na terenie województwa opolskiego, ale w całym kraju.

 

W znakomitej kondycji

 

Helena Lellek, dyrektor Fundacji Rozowju Śląska
Foto: FRŚ

 

Obecną pozycję krezusa Fundacja zawdzięczamy temu, że w pierwszych latach działalności pilnie się uczyła. – Doświadczenia zebrane w kontaktach z niemieckimi instytucjami, szczególnie z obecnym BWI, wówczas GWZ, wyposażyły naszych pracowników w odpowiednie umiejętności i wiedzę. Gdyby tych doświadczeń zabrakło, na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj, nie poradzilibyśmy sobie. Nie moglibyśmy też później aplikować o środki przedakcesyjne, zanim Polska weszła do UE. A właśnie te środki w zasadzie od początku, bo od 2003 r., zdobywamy – twierdzi dyrektor FRŚ Helena Lellek, która pracuje w tej instytucji od kwietnia 1993 r. W tym miejscu rodzi się pytanie – czy w dobie zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej przyszłość FRŚ może zostać zachwiana? – Nie obawiam się! Fundacja znajduje się w znakomitej kondycji i ma przy tym tak olbrzymi potencjał, że poradzi sobie w każdej sytuacji. Szczególnie jeśli chodzi o instytucje otoczenia i wspierania biznesu. Więcej – mamy silne fundamenty do tego, aby w najbliższych latach nastąpił dalszy rozwój FRŚ – kończy Helena Lellek.

Krzysztof Świerc

 

Kalendarium Fundacji:

2.12.1991 – ustanowienie aktem notarialnym Fundacji Rozwoju Śląska

3.07.1992 – rejestracja Fundacji Rozwoju Śląska w Rejestrze Fundacji

1992 – rozpoczęcie działalności jako fundusz pożyczkowy

1995 – uruchomienie programu pośrednictwa pracy dla studentów; w okresie 13 lat do pracy wyjechało w sumie 1742 studentów

1999 – przeniesienie siedziby Fundacji z wynajmowanego biura przy ul. Damrota 7 do własnego budynku przy ul. Słowackiego 10

07.2000 – utworzenie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Domu Europejskiego

2001– utworzenie przy Fundacji Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, które działało do 2012 r.

03.2006 – podpisanie umowy z Baden-Württemberg International w zakresie przeniesienia uprawnień do dysponowania środkami zwrotnymi na Fundację

08.2008 – pełnienie przez Fundację funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej, odpowiedzialnej za realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie opolskim

12.2009 – pozyskanie przez Fundację pierwszego dokapitalizowania Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO

10.2010 – uruchomienie Funduszu Powodziowego na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Gospodarki

09.2014 – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Biznesu

 

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, posel MN Ryszard Galla i prezes Fundacji Arnold Czech podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego
Foto FRŚ

 

11.2014 – uruchomienie programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” dla województw opolskiego i śląskiego, który funkcjonuje w Fundacji do dnia dzisiejszego

08.2015 – oddanie do użytkowania Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska

 

Uroczyste otwarcie Centrum Biznesu, w którym dziś mieści się także siedziba Fundacji.
Foto: FRŚ

 

06.2018 – utworzenie Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla

02.2019 – przeniesienie siedziby Fundacji do Centrum Biznesu przy ul. Wrocławskiej 133

2020 – uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorców województw opolskiego oraz dolnośląskiego w zakresie usuwania negatywnych skutków epidemii COVID-19

 

 

Czytaj także:

30 lat Fundacji Rozowju Śląska – Kreatywnie, odważnie, z duchem czasu

Show More