Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, September 27, 2022

Rada Europy reaguje

Po tym, jak się okazało, że cięcia subwencji oświatowej na lekcje języka mniejszości mają dotyczyć wyłącznie języka niemieckiego, Związek Niemieckich Stowarzyszeń złożył skargę do Rady Europy. Jej pierwsza reakcja była natychmiastowa.

4 lutego 2022 na adres Sekretariatu Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych Rady Europy przekazana została skarga Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Bernarda Gaidy. Skarga odnosi się do przyjętej ostatecznie 27 stycznia poprawki do budżetu na rok 2022, zakładającej ograniczenie środków na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych. Kilka dni później skargę uzupełniono o informację, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, cięciami dotknięte zostaną jedynie lekcje niemieckiego jako języka mniejszości. – Ponieważ Rada Europy przyjęła dwa najważniejsze dokumenty dla mniejszości narodowych w całej Europie, czyli Europejską Kartę Języków oraz Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych, jesteśmy absolutnie zdania, że ​​dyskryminację mniejszości wprowadzoną przez rząd trzeba zgłosić Radzie Europy – wyjaśnia decyzję przewodniczący VdG Gaida i dodaje, że podobne kroki zapowiedzieli również przedstawiciele polskiej i niemieckiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

Mniejszość niemiecka nie musiała długo czekać na pierwszą reakcję.

 

„Komitet Ekspertów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z niepokojem odnotował niedawne zmniejszenie subwencji na nauczanie języków regionalnych lub mniejszościowych/ w językach regionalnych lub mniejszościowych w Polsce oraz zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości”,

 

czytamy w oświadczeniu Rady Europy z 8 lutego. I dalej: „Jako Sygnatariusz Karty Polska zobowiązała się do ochrony i wspierania języków regionalnych lub mniejszościowych, podejmowania zdecydowanych środków ochronnych oraz do ułatwiania lub zachęcania do stosowania języków regionalnych lub mniejszościowych w życiu publicznym i prywatnym. Polska zobowiązała się również do oferowania lekcji w języku niemieckim, tj. z niemieckim językiem wykładowym. Zobowiązanie to pozostaje niespełnione i jest przedmiotem ponownego zalecenia Komitetu Ekspertów w jego najnowszym Podsumowaniu ustaleń monitoringowych. W tym kontekście ostatnie wydarzenia oznaczają dalsze osłabienie edukacji języka niemieckiego jako języka mniejszości. Stanowią one krok wstecz w stosunku do sytuacji, panującej podczas wizyty Komitetu Ekspertów w Polsce w czerwcu 2021 r. i są sprzeczne z celami i zasadami Karty”.

Komitet Ekspertów zwrócił się do władz polskich o dalsze informacje na temat planowanych cięć.

ru

Show More