Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, August 13, 2022

Pytania na czasie w sprawie lekarzy rezydentów

„W czasie pandemii COVID-19 jednym z kluczowych tematów jest stan polskiej służby zdrowia. Skuteczne przeciwstawienie się wyzwaniom związanym z pandemią, a także ich skutkom, jest możliwe tylko wtedy, jeżeli dane państwo dysponuje silnym systemem ochrony zdrowia, opartym na solidnych fundamentach. Stąd też jednym z kluczowych zagadnień jest stan polskiej kadry medycznej. W tym kontekście, dokonując «przeglądu służby zdrowia» prawie 1,5 roku po rozpoczęciu pandemii, trzeba ponownie powrócić do zagadnienia lekarzy rezydentów” – czytamy w interpelacji posła Mniejszości Niemieckiej Ryszarda Galli.

 

Lekarz rezydent jest osobą posiadająca pełne prawo do wykonywania zawodu, który w ramach umowy o pracę podpisanej ze szpitalem podejmuje specjalizację, a jego wynagrodzenie wypłacane jest z budżetu państwa. Umowa zawierana jest na czas szkolenia specjalizacyjnego, a zamysł wprowadzenia tej instytucji do polskiego porządku prawnego oraz do polskiego systemu ochrony zdrowia miał na celu wsparcie szpitali, w których brakuje lekarzy. Stworzono więc odpowiedni mechanizm, którego zadaniem miało być zmniejszenie niedostatków w tym zakresie, co miało w zamierzeniu podnieść standard opieki zdrowotnej w danej gminie, powiecie itp. W ramach tego mechanizmu wojewodowie zgłaszają zapotrzebowanie, uwzględniające wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne obywateli oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego województwa. Na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister określa i ogłasza liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne.

 

Poseł MN Ryszard Galla
Foto: archiwum

 

Zmiany w ustawie

„W ubiegłym roku parlament uchwalił nowelizację przepisów o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw” – pisze w swojej interpelacji poseł Ryszard Galla i kontynuuje: „W tym zakresie zmianie uległ także art. 16e, który ma wejść w życie wraz z nowym rokiem. W świetle nowych przepisów, a konkretnie art. 16e ust. 1 i 2, w terminie do dnia 5 stycznia i do dnia 5 sierpnia każdego roku wojewoda na podstawie opinii konsultantów wojewódzkich przekazuje, za pomocą SMK (system monitorowania kształcenia), ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zapotrzebowanie na miejsca rezydenckie. W tym na dodatkowo wydzielone miejsca, w poszczególnych dziedzinach medycyny, uwzględniając wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego województwa”. W terminie do dnia 26 stycznia i do dnia 26 sierpnia każdego roku minister właściwy do spraw zdrowia w ramach posiadanych środków określa na podstawie zapotrzebowania i przekazuje za pomocą SMK dyrektorowi CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) liczbę miejsc rezydenckich, w tym liczbę dodatkowo wydzielonych miejsc w poszczególnych dziedzinach medycyny, z podziałem na województwa. „W ocenie skutków regulacji tej ustawy wskazano też, że «utworzenie elektronicznego systemu kwalifikacji prowadzonego za pomocą SMK na miejsca rezydenckie finansowane z budżetu państwa oraz pozostałe wolne miejsca pozarezydenckie umożliwi aplikowanie na wolne miejsca specjalizacyjne na terenie całego kraju, a nie jak dotychczas na terenie województwa. To zapewni większe ich wykorzystanie w skali kraju»” – podkreśla poseł Ryszard Galla.

 

Potrzeba weryfikacji

Spoglądając w przyszłość, trzeba sobie zadać pytanie, na ile obecne przepisy oraz ich znowelizowana treść, która ma umożliwić m.in. większe wykorzystanie w skali kraju wolnych miejsc specjalizacyjnych, wpłyną na poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz poprawę położenia lekarzy rezydentów. Zasadne jest także dokonanie oceny w zakresie tego, czy rezydentura spełnia obecnie te cele, które zostały jej wyznaczone na początku, kiedy instytucja ta była w Polsce wprowadzana w życie. Przypomnijmy – rezydentura miała być przede wszystkim lekiem na brak lekarzy w mniejszych szpitalach i mniejszych ośrodkach miejskich. Ministerstwo miało za pośrednictwem rezydentury wspierać młodych medyków. Celem tego wsparcia miało być wykształcenie pokolenia lekarzy, którzy z jednej strony będą ekspertami w swoim fachu, a z drugiej strony będą chcieli po zakończeniu rezydentury pozostać w tym szpitalu, w którym nabywali cenne umiejętności i wiedzę. – Dlatego dzisiaj potrzebne jest dokonanie odpowiedniej weryfikacji, czy cele te zostały spełnione – mówi poseł Ryszard Galla i kończy: – Mając na uwadze powyższe, zwróciłem się z pytaniami do ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jak pan ocenia realizowanie w Polsce rezydentury na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz obecnie? W jaki sposób jej obecny kształt realizuje pierwotną ideę, która przyświecała rezydenturze, to jest wspieranie szpitali, w których brakuje lekarzy?

Do tematu wrócimy po otrzymaniu odpowiedzi.

 

Opracował Krzysztof Świerc

Show More