Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Dbamy o urozmaicenie” / „Wir sorgen für Abwechslung”

Ryszard Karolkiewicz

Z Ryszardem Karolkiewiczem, koordynatorem niemieckich kursów sobotnich, o nowym semestrze rozmawia Anna Durecka.

 

Trwa rekrutacja kół DFK, które chciałyby zorganizować u siebie niemiecki kurs sobotni. Jakie warunki musi spełnić koło DFK, aby zostać organizatorem takiego kursu?

 

Po pierwsze, zainteresowane koła DFK powinny zgłosić u nas w VdG gotowość zorganizowania u siebie kursu sobotniego oraz mieć możliwość przekazania do dyspozycji odpowiednich pomieszczeń. Kurs może odbywać się albo w siedzibie DFK, albo w domu kultury czy nawet w szkole. Każde z kół DFK powinno też zaproponować osobę prowadzącą kurs, która posiada odpowiedni poziom znajomości języka. Niekoniecznie musi to być germanista – wystarczy, jeśli będzie to ktoś, kto bardzo dobrze zna język niemiecki, potrafi sprawować opiekę nad grupą dzieci, po prostu dysponuje umiejętnościami, które pozwalają prowadzić kurs sobotni.

 

Jaki jest tryb zgłaszania się kół DFK?

 

Przekazujemy jako VdG stosowne formularze zgłoszeniowe, w których należy miedzy innymi podać dane osoby prowadzącej kurs, a pod formularzem powinien widnieć podpis przewodniczącego DFK. Zgłoszenie można dostarczyć osobiście w opolskiej siedzibie VdG, ale możne je też nam przefaksować albo zeskanować i wysłać mailem.

 

Czy kolejność zgłoszeń ma znaczenie w procesie rekrutacji?

 

W pewnych okolicznościach tak, gdyż może się zdarzyć, że liczba kół DFK, które się zgłoszą, będzie większa od liczby kursów, które oferujemy. W tej edycji organizujemy bowiem 75 kursów sobotnich, a więc jest to ograniczona liczba. W semestrze jesienno-zimowym zgłoszeń było ponad 75, ale trzeba też podkreślić, że fakt zgłoszenia nie jest równoznaczny z tym, że dane koło DFK kurs przeprowadzi. Mogą wystąpić trudności podczas tworzenia grupy, poszukiwania odpowiedniej osoby, która poprowadzi kurs, albo stosownych pomieszczeń. Dopiero za dwa tygodnie, gdy rodzice zgłoszą swoje dzieci w DFK, okaże się, które z kół, jakie się już u nas zgłosiły, będą rzeczywiście w stanie przeprowadzić kurs sobotni.

 

Jak duża powinna być grupa?

 

Tworzymy grupy złożone z 15 dzieci w wieku 6–12 lat.

 

Czy może Pan już coś powiedzieć o tematyce, jaka zostanie poruszona w tej edycji kursów?

 

Przygotowujemy podręcznik dla prowadzących kursy. Program obejmuje zestaw 10 tematów, które zostaną omówione podczas dziesięciu sobót, w trakcie których zostanie zrealizowany kurs. Tematy będą związane z formami aktywności właściwymi dzieciom. Program jest obecnie przygotowywany, więc nie znam jeszcze konkretów, jeśli chodzi o tematykę, ale oczywiście zostaną uwzględnione tematy, które były poruszane w poprzednich edycjach kursów. Nie chcemy też, aby dzieci, które przychodzą z edycji na edycję, stale powtarzały określone treści. Dbamy o urozmaicenie.

 

Zanim ruszy nowy semestr, odbędzie się też seminarium wprowadzające dla prowadzących kursy.

 

Oczywiście. Chcemy podczas tego seminarium zapoznać prowadzących kursy z aspektami organizacyjnymi, celami i treściami projektu, co jest szczególnie ważne dla osób, które będą prowadziły kurs po raz pierwszy. Seminarium odbędzie się w drugim tygodniu marca, zaś same kursy będą mogły ruszyć od 18 marca.

 

Jak ważna jest rola rodziców dzieci biorących udział w kursie?

 

Kurs sobotni nie jest autentycznym kursem językowym w sensie nauczania języka niemieckiego, jakie ma miejsce w szkole. W przypadku kursów sobotnich język niemiecki ma funkcję wspierającą działania podejmowane przez dzieci, a przy tym chcemy, by rodzice w tym projekcie uczestniczyli. Z doświadczenia wiemy, że dzieci potrzebują pomocy podczas wielu zajęć objętych kursem. Mamy nadzieję, że rodzice się przyłączą. Nie muszą to być wszyscy rodzice, ale byłoby wskazane, żeby zawsze obecne były dwie, trzy mamusie i tatusiowie. Życzylibyśmy sobie, aby rodzice odnieśli korzyść z takiej obecności na kursie, ma to bowiem być nie tylko kurs dla dzieci, lecz także dla rodziców, przede wszystkim jeśli rodzice posiadają znajomość języka niemieckiego.

 

***

 

Mit Ryszard Karolkiewicz, Koordinator der deutschen Samstagskurse, sprach über das neue Semester Anna Durecka

 

Das Anmeldeverfahren für DFKs, die bei sich einen deutschen Samstagskurs veranstalten möchten, läuft. Welche Bedingungen muss ein DFK erfüllen, um einen Samstagskurs zu veranstalten?

 

Erstmals muss ein DFK bei uns im VdG die Bereitschaft erklären, dass er bei sich einen Samstagskurs organisieren will. Der DFK muss ensprechende Räumlichkeiten zu Verfügung stellen können. Der Samstagskurs kann entweder im DFK-Sitz oder in einem Kulturhaus oder sogar in einer Schule stattfinden. Der DFK muss auch einen Kursleiter vorschlagen, der auch über entsprechende Sprachkentnisse verfügt. Es muss nicht grundsätzlich ein Deutschlehrer sein, sondern eine Personen, die sehr gute Deutschkenntisse hat, eine Kindergruppe betreuen kann, einfach über das Geschick verfügt einen Samstagskurs leiten zu können.

 

Wie kann sich ein DFK anmelden?

 

Wir stellen entsprechende Anmeldeformulare als VdG zur Verfügung. Dort sind unter anderem die Angaben zum Kursleiter zu nennen, das Formular muss vom DFK-Vorsitzenden unterschrieben werden. Einreichen kann man die Anmeldung persönlich im Oppelner VdG-Sitz, aber man kann się uns auch faxen oder einscannen und per E-Mail senden.

 

Ist die Reihenfolge für das Anmeldeverfahren von Bedeutung?

 

Unter Umständen ja. Es kann sein, dass die Zahl der DFKs, die sich anmelden, gegenbenfalls größer ist, als die Zahl der Kurse, die wir anbieten. Wir organisieren in dieser Edition 75 Samstagskurse, es ist also eine begrenzte Zahl. Im Herbst- und Wintersemester waren es über 75 Anmeldungen. Man muss aber auch betonen, dass die Anmeldung nicht gleichbedeutend damit ist, dass ein DFK auch den Samstagskurs durchführt. Es können Schwierigkeiten bei der Gruppenbildung auftreten, bei der Suche nach einem geeigneten Kursleiter oder passenden Räumlichkeiten. Erst in zwei Wochen, wenn die Eltern ihre Kinder beim DFK anmelden, wird sich zeigen, welche DFKs, die sich bereits bei uns angemeldet haben, im Stande sind, auch tatsächlich einen Samstagskurs durchzuführen.

 

Wie groß muss die Gruppe sein?

 

Wir bilden Gruppen von 15 Kindern im Alter sechs bis 12 Jahren.

 

Können Sie schon etwas zu den Themen in dieser Edition sagen?

 

Wir bereiten ein Handbuch für den Kursleiter vor. Das Curriculum enthält einen Katalog von zehn Themen, die an zehn Samstagen während des Kurses behandelt werden. Bei den Themen sorgen wir für kindgerechte Aktivitäten. Zurzeit wird das Curriculum vorbereitet, zu den Themen kann ich Ihnen also noch nichts Genaues sagen. Aber natürlich wird auch berücksicht, was in den vorigen Editionen an Themen behandelt wurde. Wir wollen auch nicht, dass Kinder, die Edition für Edition teilnehmen, bestimmte Inhalte ständig wiederholen. Wir sorgen für Abwechslung.

 

Bevor das neue Semester startet, gibt es auch ein Einführungsseminar für die Kursleiter.

 

Natürlich. Wir wollen die Kursleiter beim Einführungsseminar vertraut machen mit den organisatorischen Aspekten, den Zielen und Inhalten des Projekts. Das ist besonders für neue Kursleiter wichtig. Das Seminar wird in der zweiten Märzwoche stattfinden. Die Samstagskurse selbst können dann ab dem 18. März starten.

 

Wie wichtig ist die Rolle der Eltern der Samstagskurskinder?

 

Der Samstagskurs ist kein richtiger Sprachkurs, nicht im Sinne eines Deutschunterrichts wie in der Schule. Die deutsche Sprache soll beim Samstagskurs das Handeln der Kinder unterstützen. Dabei wollen wir auch, dass Eltern bei dem Projekt mitmachen. Aus Erfahrung wissen wir, dass Kinder bei verschiedenen Aktivitäten beim Samstagskurs Hilfe brauchen. Wir hoffen, dass die Eltern sich anschließen. Es müssen nicht immer alle Eltern dabei sein. Aber es wäre sinnvoll, wenn immer zwei oder drei Mammas und Pappas da sind. Wir wünschen uns, dass Eltern von dieser Anwesenheit beim Samstagskurs ebenfalls profitieren. Es soll genauso ein Samstagskurs für die Kinder, wie auch für die Eltern sein, vor allem wenn die Eltern über Deutschkenntnisse verfügen.

 

 

Show More