Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Dziewięć dni o Śląsku / Neun Tage über Schlesien

Szczególnie interesujące dla uczestników było spotkanie z arcybiskupem Nossolem. Foto: Pałac Pakoszów

Każdy, kto był, z pewnością nie żałował. Wiele dyskusji o Śląsku i mniejszości niemieckiej miało miejsce od 10 do 19 lutego w Pakoszowie na Dolnym Śląsku. Odbywała się tam mianowicie Akademia Zimowa wydawnictwa Senfkorn, na którą zjechali się Niemcy zarówno z Polski, jak i Republiki Federalnej. Zorganizowano ją już po raz drugi.

 

Akademia Zimowa jest konferencją, na którą składa się seria referatów, wycieczek oraz spotkań dyskusyjnych. Zapraszani na nią są przede wszystkim miłośnicy Śląska i jego historii z różnych środowisk. Także tym razem gośćmi byli biznesmeni, duchowni, działacze społeczni, jak również przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Na miejsce konferencji wybrano zabytkowy pałac w Pakoszowie, należący do potomków pruskich przedsiębiorców. Po sukcesie ostatniej akademii, kiedy to skupiono się na temacie śląskiej tożsamości, tym razem tematykę podzielono na dwa punkty: – Postanowiliśmy się skupić na dwóch ważnych i aktualnych rzeczach. Po pierwsze na 500-leciu reformacji, a w szczególności na jej znaczeniu dla Śląska, a po drugie na turystyce na Dolnym Śląsku – relacjonuje szef wydawnictwa Senfkorn Alfred Theisen.

 

Nowa publikacja

 

Jak podkreśla Alfred Theisen, szczególną rolę podczas spotkań uczestników w tym roku odegrała nowa książka, którą zaprezentowano właśnie podczas akademii. „Dolina Jeleniej Góry” autorstwa Arno Herziga i Christophera Schmidta z jednej strony podkreśla bogatą historię samej Jeleniej Góry i regionu wokół niej, a z drugiej strony – co zaznacza Theisen – „ukazuje potencjał turystyczny regionu, który warto odwiedzić, a o którym dawno już niczego nie napisano”. Wokół turystycznych smaczków Dolnego Śląska skupiono także wiele innych punktów programu. Uczestnicy mogli zwiedzić między innymi Dom Gerharda Hauptmanna w Jagniątkowie czy zabytkową część Świdnicy oraz Krzyżową.

 

Prominentni goście

 

Nieodłączną częścią Śląska jest dla wydawnictwa Senfkorn także tematyka mniejszości niemieckiej. Z tej okazji do Pakoszowa zaproszono przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Bernarda Gaidę oraz emerytowanego arcybiskupa Alfonsa Nossola. Alfred Theisen relacjonuje, że szczególnie przewodniczący Gaida mógł podzielić się z uczestnikami akademii obecną sytuacją Niemców w Polsce. Sporą rolę w tym opisie odegrało niedawne spotkanie mniejszości niemieckiej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Z kolei arcybiskup Nossol przypomniał zebranym o znaczeniu wydarzeń polsko-niemieckiego pojednania z ważnym udziałem Kościoła katolickiego. Msza w Krzyżowej miała – jak podkreślał Nossol – wielkie znaczenie nie tylko dla obu narodów, ale także dla mniejszości niemieckiej, gdyż „po raz pierwszy oficjalnie Niemcy w Polsce mogli się tam tak licznie pokazać”. O Niemcach w Polsce w swoim referacie „Śląsk i Niemcy dziś” opowiadał także dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz, dr Markus Bauer.

 

Akademię Zimową zakończyło spotkanie z byłym europarlamentarzystką Berndem Posseltem, który opowiadał o najnowszych tendencjach w polityce europejskiej.

 

Łukasz Biły

 

***

 

Wer dort gewesen ist, hat es bestimmt nicht bereut. Viele Diskussionen über Schlesien und die deutsche Minderheit fanden vom 10. bis zum 19. Februar im niederschlesischen Wernersdorf statt. Und zwar im Rahmen einer Winterakademie des Senfkorn-Verlags. Dazu angereist waren Deutsche sowohl aus Polen, als auch aus der Bundesrepublik. Organisiert wurde sie bereits zum zweiten Mal.

 

Die Winterakademie ist eine Konferenz, die sich aus eine Reihe von Referaten, Ausflügen und Diskussionsrunden zusammensetzt. Eingeladen werden vor allem Liebhaber Schlesiens und seiner Geschichte aus verschiedenen Kreisen. Auch dieses Mal waren Geschäftsleute, Geistliche, Geschichtsfreunde sowie Vertreter der Deutschen Minderheit zu Gast. Zum Ort der Konferenz hatte man das historische Schloss Wernersdorf gewählt, das sich im Besitz von Nachfahren preußischer Unternehmer befindet. Nach dem Erfolg der letzten Akademie, als das Thema schlesische Identität im Fokus stand, war dieses Mal die Thematik in zwei Punkte aufgeteilt: „Wir haben uns auf zwei wichtige und aktuelle Dinge konzentriert. Erstens auf 500 Jahre Reformation, insbesondere auf ihre Bedeutung für Schlesien, und zweitens auf den Tourismus in Niederschlesien“, berichtet der Chef des Senfkorn-Verlags Alfred Theisen.

 

Neue Veröffentlichung

 

Wie Alfred Theisen unterstreicht, spielte beim Treffen der Teilnehmer in diesem Jahr ein neues Buch, das gerade während der Akademie vorgestellt wurde, eine besondere Rolle. „Das Hirschberger Tal” von Arno Herzig und Christopher Schmidt hebt zum einen die reichhaltige Geschichte Hirschbergs und der Region rings um die Stadt hervor, und zum anderen – so betont Theisen – „zeigt es touristische Potenziale der Region, die einen Besuch wert sind, über die aber schon lange nichts mehr geschrieben wurde”. Um Niederschlesiens touristische Leckerbissen waren auch viele andere Programmpunkte fokussiert. So konnten die Teilnehmer unter anderem das Gerhart-Hauptmann-Haus in Agnetendorf, den historischen Teil von Schweidnitz sowie Kreisau besichtigen.

 

Prominente Gäste

 

Auch das Thema deutsche Minderheit gehört für den Senfkorn-Verlag untrennbar zu Schlesien. Nach Wernersdorf eingeladen hatte man aus diesem Anlass den Vorsitzenden des Verbandes deutscher Gesellschaften Bernard Gaida und den emeritierten Erzbischof Alfons Nossol. Wie Alfred Theisen berichtet, konnte insbesondere der VdG-Vorsitzende Gaida mit den Akademie-Teilnehmern seine Überlegungen über die aktuelle Situation der Deutschen in Polen teilen. Das jüngste Treffen der Deutschen Minderheit mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel hat seine Schilderung weitgehend beeinflusst. Erzbischof em. Nossol wiederum erinnerte die Versammelten an die Bedeutung der Ereignisse der deutsch-polnischen Aussöhnung aus Sicht der katholischen Kirche. Die Versöhnungsmesse von Kreisau hatte – so betonte Nossol – eine große Tragweite nicht nur für die beiden Völker, sondern auch für die deutsche Minderheit, denn „zum ersten Mal durften sich die Deutschen in Polen dort offiziell so zahlreich zeigen”. Über die Deutschen in Polen erzählte auch der Leiter des Schlesischen Museums Görlitz Dr. Markus Bauer in seinem Referat „Schlesien und die Deutschen heute”.

 

Die Winterakademie schloss mit einem Treffen mit dem ehemaligen Europa-Abgeordneten  Bernd Posselt, der von den neuesten europapolitischen Trends berichtete.

 

Łukasz Biły 

Show More