Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Europejskie mniejszości podjęły rezolucję w sprawie powiększenia Opola

Kongres FUEN
Kongres FUEN

Podczas Kongresu Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) przedstawiciele mniejszości narodowych z całej Europy przyjęli rezolucję, w której wyrazili sprzeciw przeciwko planom powiększenia Opola.

 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

 

Temat: Poszerzenie granic miasta Opole bez uwzględnienia regulacji dotyczących ochrony mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Do wiadomości: Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Premier RP Beata Szydło, Minister MSWiA Mariusz Błaszczak, Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Rezolucja: W sprawie poszerzenia granic miasta Opole o miejscowości zamieszkiwane przez mniejszość niemiecką.

 

Jedną z podstawowych zasad demokracji europejskiej stanowi zasada poszanowania praw człowieka i obywatela. Oprócz szeroko pojętych praw i wolności osobistych oraz ekonomicznych obywateli, stosowana jest także zasada tolerancji i poszanowania praw mniejszości występujących w danym społeczeństwie. Jedna z definicji demokracji mówi wprost, iż demokracja to „rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości”.

 

W tym kontekście Rada Delegatów FUEN negatywnie ocenia plany prezydenta miasta Opole związane z poszerzeniem granic Miasta Opola. Inicjatywa Prezydenta Opola nie została poprzedzona jakże potrzebnym i istotnym w takich sytuacjach dialogiem z lokalną społecznością zamieszkującą gminy: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków oraz Turawa, a których część sołectw ma zostać przyłączona do miasta Opole. Propozycja takich zmian narusza utrwaloną, wielowiekową, historyczną, ale i ekonomiczną strukturę funkcjonowania tych lokalnych środowisk. Stąd też mieszkańcy miejscowości/gmin podjęli oddolny ruch wyrażając swój sprzeciw względem tego pomysłu. Konsultacje społeczne przeprowadzone w lutym oraz marcu 2016 roku w każdej z gmin, które zostały objęte planem poszerzenia pokazały, że ponad 93% mieszkańców jest przeciwnych tej propozycji.

 

Miejscowości, których dotyczyć mają ewentualne zmiany granic administracyjnych zamieszkiwane są od wielu pokoleń między innymi przez społeczność należącą do mniejszości niemieckiej o czym świadczą zarówno wyniki ostatnich spisów powszechnych jak również sama aktywność społeczno-kulturalna tejże społeczności na terenie tych gmin. Wyniki ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku kształtują się w tych gminach odpowiednio: 14 % mieszkańców gminy Dąbrowa, 17,8% gminy Dobrzeń Wielki, 17,4% gminy Komprachcice, 26,2 % mieszkańców gminy Prószków oraz 21% mieszkańców gminy Turawa wyraziła swoją przynależność do mniejszości niemieckiej.

 

FUEN, jako międzynarodowa organizacja skupiająca grupy narodowościowe z całej Europy, popiera pozytywny rozwój regionów Europy, który leży w interesie wszystkich jej mieszkańców. Uważamy jednak, że w Europie XXI wieku, niebagatelne znaczenie w rozwoju miast oraz regionów ma zintegrowane podejście terytorialne, które jest odpowiedzią na coraz wyraźniej obserwowaną potrzebę postrzegania terytoriów i planowania ich rozwoju przez pryzmat ich obszarów funkcjonalnych, a nie granic administracyjnych. Oznacza to realizowanie przedsięwzięć w sposób skoordynowany, komplementarny i prowadzący do synergii. Jesteśmy przekonani iż wzmacnianie wielokulturowego regionu opolskiego uwzględniającego rozwój Miasta Opole powinno następować w zgodzie społecznej i z poszanowaniem podmiotowości lokalnych społeczności.

 

Dlatego też negatywnie oceniamy próby stosowania bez zgody i akceptacji zainteresowanych stron środków, które w konsekwencji przyczynią się do zmian proporcji narodowościowych i obniżenia możliwości proporcjonalnej partycypacji politycznej na tych obszarach zamieszkanych również przez mniejszość niemiecką. Pragniemy zaznaczyć, iż tego typu plany stanowią naruszenie art. 5 ust. 2 polskiej Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która mówi, że: „zabrania się stosowania środków mających na celu zmianę proporcji narodowościowych lub etnicznych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości.” oraz art. 16 Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych mówiącego, że „strony powstrzymają się od stosowania środków zmieniających proporcje narodowościowe ludności w rejonach zamieszkałych przez osoby należące do mniejszości narodowych i mających na celu ograniczenie praw i wolności wynikających z zasad zawartych w niniejszej konwencji ramowej.”

 

Jesteśmy przekonani, iż o sile danego państwa stanowi między innymi jego podejście do mniejszości zamieszkujących na jego terenie. Polska ratyfikując zarówno Konwencję ramową o ochronie praw mniejszości jak i Europejską kartę języków regionalnych i mniejszościowych znalazła się w gronie krajów o bardzo wysokich standardach ochrony praw mniejszości. Elementarną częścią tego systemu prawnego pozostaje jednak dialog, dzięki któremu możliwe jest poszukiwanie rozwiązań szanujących prawa mniejszości.

 

Rada Delegatów FUEN zwraca się do organów państwowych z prośbą o niewyrażenie zgody na poszerzenie miasta Opola oraz przywrócenie dialogu społecznego niezbędnego dla właściwego rozwoju regionu.

Show More