Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Mniejszość w ambasadzie / Minderheit in der Botschaft

Foto: TSKN/facebook.com

Tradycyjnie w listopadzie odbywa się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz instytucji niemieckich zajmujących się wspieraniem działalności MN. Jego celem jest wspólne wypracowanie planu na przyszły rok, który następnie zostanie zaprezentowany w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

Tenże wspólny plan, który wszakże wymaga jeszcze akceptacji Bundestagu, przewiduje udzielenie mniejszości niemieckiej w Polsce w roku 2018 wsparcia finansowego w wysokości około 1,1 miliona euro, przy czym chodzi tu tylko o środki z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które odpowiada za wspieranie działalności kulturalnej i medialnej Niemców w Polsce. Wśród niemieckich instytucji, które z tej puli będą dotowały mniejszość niemiecką w 2018 roku, znajdują się w pierwszej kolejności konsulaty Niemiec, które wspierają finansowo projekty kulturalne organizacji mniejszości w całym kraju. Ponadto wsparcia udzielają Instytut Goethego, który współpracuje z opolskim TSKN w ramach Niemieckich Szkółek Piłkarskich „Miro” i generalnie z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym, Centrala Szkolnictwa Zagranicznego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, która w ramach swojej działalności stypendialnej przyznaje stypendia także członkom mniejszości. Do grona organizacji pośredniczących należy też Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ze Stuttgartu, który oprócz projektów medialnych mniejszości niemieckiej realizowanych w Opolu, Raciborzu i Olsztynie wspiera też inicjatywy młodzieżowe i edukacyjne.

 

Mniejszość niemiecka miała podczas spotkania okazję do przedstawienia swojej aktualnej sytuacji, przy czym reprezentujący Związek Stowarzyszeń Niemieckich Ryszard Karolkiewicz skupił się na sytuacji szkół po reformie szkolnictwa, a Beata Sordon – na perspektywach pracy z młodzieżą. Z kolei poseł Ryszard Galla oraz Rafał Bartek, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu RP i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, omówili obecną sytuację polityczną Niemców w Polsce.

 

Rudolf Urban

 

***

 

Traditionell kommen im November die Vertreter der Organisationen der Deutschen Minderheit in Polen und deutscher Institutionen, die die Tätigkeit der Minderheit (mit)fördern, zusammen. Ziel ist es einen gemeinsam ausgearbeiteten Plan für das kommende Jahr dem Auswärtigen Amt zu präsentieren.

 

Und dieser gemeinsame Plan, der aber noch vom Bundestag abgesegnet werden muss, sieht eine finanzielle Förderung der deutschen Minderheit in Polen im Jahr 2018 bei etwas mehr als 1,1 Millionen Euro vor, wobei es sich hierbei nur um Mittel aus dem Auswärtigen Amt handelt, das für die Unterstützung der Kultur- und Medienarbeit der Deutschen in Polen zuständig ist. Unter den deutschen Institutionen, die im Rahmen dieser Mittel die Deutsche Minderheit 2018 unterstützen werden, befinden sich vor allem die deutschen Konsulate, die die vielen Kulturprojekte der Organisationen der Deutschen mitfinanzieren. Daneben spielen auch das Goethe-Insitut, das u.a. im Rahmen der “Miro Deutsche Fussballschule” mit der Oppelner SKGD und generell mit der Deutschen Bildungsgesellschaft zusammenarbeitet, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und der Deutsche Akademische Austauschdienst, der neben anderen Stipedien auch solche für Angehörige der Minderheit anbietet, eine Rolle. Zu den Mittlerorganisationen gehört aber auch das Institut für Auslandsbeziehungen aus Stuttgart, das neben Medienprojekten der Deutschen Minderheit  in Oppeln, Ratibor und Allenstein auch Jugend- und Bildungsinitiativen unterstützt.

 

Doch auch die Deutsche Minderheit konnte ihre aktuelle Lage bei dem Treffen präsentieren, wobei sich vonseiten des Verbandes deutscher Gesellschaften Ryszard Karolkwieicz auf die Lage der Schulen nach der Bildungsreform und Beata Sordon auf die Perspektiven der Jugendarbeit konzentrierten. Der Sejmabgeordnete Ryszard Galla und Rafał Bartek, als Covorsitzender des gemeinsamen Ausschusses der Minderheiten und der polnischen Regierung, erörterten dagegen die derzeitige politische Lage für die Deutschen in Polen.

 

Rudolf Urban

Show More