Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Besser als letztes Jahr!

Der Jahreswechsel bedeutet für die Kommunen oftmals ein Ringen um den Beschluss des Haushalts. Das gestaltet sich dann unterschiedlich. Der Landkreis Oppeln unter seinem Landrat Henryk Lakwa (Deutsche Minderheit) hatte damit nun aber kein Problem, denn der Kreisrat erhob keinerlei Einwände zur Haushaltsvorlage für dieses Jahr.

 

Henryk Lakwa, starosta opolski
Foto: Sylwia Kołakowska

 

 

 

Wersja polska poniżej 

Einstimmig – die 23 Abstimmenden votierten allesamt mit „ja“ – wurde nämlich die Annahme des Haushalts 2019 beschlossen. In konkreten Zahlen belaufen sich nun die geplanten Ausgaben des Oppelner Landkreises im Jahr 2019 auf exakt 81.634.626 Złoty. Das sind 102,48 Prozent gegenüber dem Ausgabenplan 2018. Der Etat ist somit etwas besser als der vom letzten Jahr.

 

 

Schwerpunkte der Haushaltsausgaben 2019:

Bildung und Erziehung (16.566. 044 PLN), bildungsorientierte Erziehungshilfe (8.522.460 PLN), Sozialhilfe (9.289.620 PLN), öffentliche Verwaltung (13.284.666 PLN), Transport und Kommunikation (7.267.036 PLN), sonstige sozialpolitische Aufgaben: Kreisarbeitsamt, Beschäftigungstherapie-Workshops, Kollegien zur Feststellung von Behinderung (2.117.320 PLN), Kommunalwirtschaft und Umweltschutz (118.739 PLN), öffentlicher Schuldendienst (38.570 PLN), Dienstleistungen (1.341.462 PLN), Forstwirtschaft (143.179 PLN), allgemeine und zweckgebundene Rücklage (1.089.559 PLN), Landwirtschaft und Jagdwesen (108.369 PLN), Wohnungswirtschaft (2.676.149 PLN), Kultur und Bewahrung des nationalen Kulturerbes (233.000 PLN), Familie (8.047.679 PLN), Justiz (330.000 PLN), Landesverteidigung, öffentliche Sicherheit und Brandschutz (14.200 PLN), Gesundheitsschutz (108.700 PLN) und die übrigen Bereiche Körperkultur und Sport (30.000 PLN) (insgesamt 152.900 PLN), Vermögensausgaben (10.307.874 PLN). Hinzu kommen geplante Ausgaben rund um die Administration der Kreisstraßen und die Tätigkeit der Kreisstraßenverwaltung in Höhe von 12.580.063 PLN, Investitionsausgaben (5.313.027 PLN) sowie die Instandhaltung von Bildungseinrichtungen (17.265 340 PLN).

 

 

Breites Spektrum der Unterstützung

Im Budget ist auch eine Finanzhilfe von 750.000 PLN für die Universität Oppeln vorgesehen. Weitere 19.000 PLN sollen in gesundheitsfördernde Programme rund um Intoleranzbekämpfung und Förderung der gesellschaftlichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Störungen sowie in Erste-Hilfe-Schulungen und die Anschaffung eines Defibrillators (Schockgeber) fließen. Die Sozialhilfe wird wiederum mit fast neun Millionen Złoty dotiert. Zudem will der Kreis Oppeln dieses Jahr im Rahmen eines entsprechenden Projekts eine Schutzwohnung für selbstständig werdende Kinderheimabgänger kaufen. Zu guter Letzt sind für die bildungsorientierte Erziehungshilfe „Frühförderung der kindlichen Entwicklung“ mehr als 30.000 PLN bestimmt worden. Für Stipendienhilfen im Rahmen der Bildungsförderung begabter Kinder und Jugendlichen sind indes 105.803 PLN eingeplant. Des Weiteren sollen Ersatzfamilien vom Oppelner Landkreis mit 3.648.464 PLN unterstützt werden. Daneben haben die Ratsmitglieder Änderungen am Haushaltsbeschluss 2018 gebilligt sowie die Arbeitspläne für ständige Kommissionen des Kreisrates genehmigt. Für eine Mitwirkung in der Kommission für Sicherheit und Ordnung wählte man Antoni Gryc und Rudolf Lawa. Festgelegt wurden darüber hinaus die Geldmittel aus dem Staatlichen Fonds zur Rehabilitation behinderter Menschen (PFRON) für Aufgaben im Bereich der beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter Personen aus dem Kreis Oppeln.

 

 

Zusammengestellt von Krzysztof Świerc

 

 

Powiat opolski: Budżet powiatu opolskiego na 2019 rok

Lepiej niż w roku minionym!

Przełom roku dla samorządów to częstokroć bój o uchwalenie budżetu, a z tym bywa różnie. Jednak starostwo opolskie, dowodzone przez reprezentanta mniejszości niemieckiej Henryka Lakwę, nie miało z tym problemu. Nie było bowiem zarzutów do projektu budżetu na bieżący rok ze strony radnych.
Jednogłośnie bowiem podjęto uchwałę o przyjęciu budżetu na rok 2019, a to oznacza, że 23 głosujących w komplecie głosowało za jego przyjęciem. Wchodząc w konkrety, należy podkreślić, że planowane wydatki na 2019 rok wynoszą dokładnie 81 634 626 złotych i w stosunku do planu wydatków powiatu opolskiego z 2018 roku kształtują się na poziomie 102,48 procent. Jest to zatem budżet nieznacznie lepszy od ubiegłorocznego.

 

 

Główne kierunki wydatków budżetowych na 2019:

oświata i wychowanie (16 566 044 zł), edukacyjna opieka wychowawcza (8 522 460 zł), pomoc społeczna (9 289 620 zł), administracja publiczna (13 284 666 zł), transport i łączność (7 267 036 zł); pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Powiatowy Urząd Pracy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (2 117 320 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (118 739 zł), obsługa długu publicznego (38 570 zł), działalność usługowa (1 341 462 zł), leśnictwo (143 179 zł), rezerwa ogólna i celowa (1 089 559 zł), rolnictwo i łowiectwo (108 369 zł), gospodarka mieszkaniowa (2 676 149 zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (233 000 zł), rodzina (8 047 679 zł), wymiar sprawiedliwości (330 000 zł), obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14 200 zł), ochrona zdrowia (108 700 zł); pozostałe działy: kultura fizyczna i sport – 30 000 zł (łącznie 152 900 zł), wydatki majątkowe (10 307 874 zł).

Wydatki związane z administrowaniem drogami powiatowymi oraz kosztami działalności Zarządu Dróg Powiatowych planowane są na poziomie 12 580 063 zł, zaś wydatki inwestycyjne to 5 313 027 zł, a na utrzymanie placówek oświatowych przeznaczono 17 265 340 zł.

 

 

Szerokie spektrum wsparcia

W budżecie zaplanowano także sumę 750 000 zł na dotację dla województwa opolskiego, jako pomoc finansową z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Opolskiego. Z kolei 19 000 zł to kwota przeznaczona na programy prozdrowotne związane z przeciwdziałaniem nietolerancji, wspieraniem integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i zakup defibrylatora. Pomoc społeczna będzie wsparta sumą blisko 9 milionów zł, a do tego w tym roku powiat opolski w ramach realizowanego projektu zakupi mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka. Na edukacyjną opiekę wychowawczą „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przeznaczono ponad 30 000 zł. Pomoc stypendialna w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wyniesie 105 803 zł, zaś rodziny zastępcze będą wsparte przez powiat kwotą 3 648 464 zł.

Radni zaakceptowali zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018, zatwierdzili plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego. Do prac w komisji bezpieczeństwa i porządku wybrali Antoniego Gryca i Rudolfa Lawę. Określili także zadania i środki finansowe z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego.

 

 

Oprac. Krzysztof Świerc

 

Show More