Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, January 31, 2023

Złamane prawo

Na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele mniejszości niemieckiej zaprezentowali opinię prof. Grzegorza Janusza z UMCS dotyczącą zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Opinia wskazuje między innymi na naruszenie procedur dotyczących powstawania prawa.

 

Jak czytamy w opinii Prof. Grzegorza Janusza, kierownika katedry Systemów politycznych i Praw Człowieka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, rozporządzenie z dn. 4.02.2022 obarczone jest wadami formalnymi. Jednym z nich jest brak upoważnienia dla ministra edukacji zmniejszenia liczby godzin nauczania języka ojczystego dla indywidualnie określonej w tym rozporządzeniu mniejszości. Minister nie poddał także rozporządzenia konsultacjom z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. I ostatecznie rozporządzenie jest niezgodne z wartościami i podstawowymi zasadami określonymi w Konstytucji RP, ustawie o mniejszościach, przepisach prawa Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą. Według autora opinii „na podstawie błędnych przesłanek naruszono także Traktat między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie nie wykonując wynikających z tego traktatu zobowiązań wzajemnych”. Żaden zapis Traktatu nie wskazywał bowiem możliwości zastosowania w polityce wobec którejkolwiek z grup (czy to Polonii czy Mniejszości Niemieckiej) zasady wzajemności.

 

Liderzy Mniejszości Niemieckiej Rafał Bartek, Bernard Gaida i Ryszard Galla podczas konferencji prasowej zgodnie podkreślali, że nie może być zgody na łamanie prawa. „Opinia jasno pokazuje to, o czym od wielu tygodni mówimy. Społeczność Mniejszości Niemieckiej, a dokładniej dzieci, młodzież ucząca się języka niemieckiego jako języka mniejszości, na podstawie naprędce wydanych rozporządzeń jest w Polsce przez rządzących dyskryminowana. Cały proces od zgłoszonego pomysłu aż do wcielenia go w życie jest złamaniem szeregu praw, na straży których powinno stać demokratyczne Państwo Polskie”, mówi Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

 

Zaś Ryszard Galla, poseł mniejszości niemieckiej podkreśla: „To, na co wskazuje Prof. Janusz potwierdza również przeprowadzona przeze mnie niedawno kontrola poselska. Oba rozporządzenia ministra edukacji zostały moim zdaniem wydane z naruszeniem Konstytucji RP czy ustawy o mniejszościach. Dlatego zawnioskowałem o udostępnienie informacji dot. przebiegu przygotowania tych rozporządzeń. Ta dokumentacja pozwoli na zweryfikowanie całego procesu z obowiązującymi przepisami prawa”. Kontrola poselska odbywa się przy udziale posłanek KO Krystyny Szumilas i Barbary Nowackiej i ma być w tym tygodniu kontynuowana.

 

Bernard Gaida, Przewodniczący ZNSSK w Polsce, natomiast zapowiedział podjęcie przez mniejszość niemiecką kroki prawne. „W sytuacji, gdy warunki pracy nauczycieli ulegną pogorszeniu, liczba godzin zostanie zmniejszona, a wielu doświadczonych nauczycieli straci pracę, pilne są konkretne działania. Trudno zrozumieć, że politycy polskiej prawicy dzieci uczące się języka niemieckiego jako języka mniejszości i szkoły, w których te dzieci się uczą, postanowili z powodu ich przynależności do niemieckiego kręgu kulturowego i językowego ukarać obniżeniem subwencji. Czynimy wszystko by Rzeczpospolita Polska wycofała się z tej decyzji, nie wykluczamy podjęcia kroków prawnych, na które wskazuje opinia prof. Grzegorza Janusza”, mówi Bernard Gaida.

ru

Show More