Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Friday, October 7, 2022

Jawna dyskryminacja

Wczoraj (22 lutego) „Fundacja Łączność z Niemcami za Granicą” oraz Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przy Federacyjnej Unii Europejskich Narodowości (FUEN) zorganizowały debatę internetową na temat „Cięcia w lekcjach języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce i ich konsekwencje”. Uczestnicy byli zgodni, że dyskryminacja tutejszej mniejszości niemieckiej musi być wyraźnie jako taka nazwana.

 

W dyskusji online udział wzięli Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) i jednocześnie przewodniczący AGDM w FUEN, Beate Sibylle Pfeil, członek Komisji Ekspertów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych Rady Europy, Marek Mazurkiewicz, politolog z Uniwersytetu Opolskiego oraz Knut Abraham, poseł CDU do Bundestagu i były niemiecki dyplomata w Warszawie. Spotkanie moderował Hartmut Koschyk, Przewodniczący Rady Fundacji Łączność z Niemcami za Granicą i były Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych.

 

W swoim wystąpieniu otwierającym Bernard Gaida podkreślił, że niedawna decyzja polskiego Sejmu wykracza daleko poza zwykłe ograniczenie finansowania. Chodzi raczej o wyraźną dyskryminację mniejszości niemieckiej w Polsce i stygmatyzację dzieci uczących się niemieckiego jako języka mniejszości w tym kraju. Według przewodniczącego VdG członkowie tej społeczności czują się teraz jak mniejszość drugiej kategorii. – Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie podwójnych standardów dla różnych grup mniejszościowych jest sprzeczne z art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – powiedział, przywołując rozporządzenie Ministra Edukacji o skróceniu tylko dla języka niemieckiego wymiaru godzin tygodniowo z trzech do jednej.

 

W swojej ocenie prawnej Beate Sibylle Pfeil wyjaśniła, że ​​Polska ratyfikowała Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych i tym samym zobowiązała się m.in. do wprowadzenia języka niemieckiego (podobnie jak innych języków mniejszości) jako języka nauczania, a nie tylko lekcji języka, w przedszkolu, szkole podstawowej i średniej. Mimo odpowiednich wezwań Rady Europy Polska nie zrealizowała jeszcze tego obowiązku. Zmniejszenie liczby lekcji, które obecnie jest celowo nakierowane wyłącznie na język niemiecki, oznacza nie tylko ukierunkowaną dyskryminację, ale jednocześnie stanowi egzystencjalne zagrożenie dla języka niemieckiego jako języka mniejszości w Polsce, a tym samym kilkakrotnie narusza obowiązujące prawo międzynarodowe. Komitet Ekspertów ds. Karty Językowej wyraził swoje obawy i poprosił polskie władze o więcej informacji. Teraz zadaniem jest przekształcenie kryzysu w szansę i dążenie do konsekwentnego wdrażania Europejskiej Karty Językowej na jak największej liczbie poziomów, zwłaszcza dwustronnie.

 

Oceny politologicznej dokonał Marek Mazurkiewicz, który pełnił funkcję pełnomocnika wojewody opolskiego ds. mniejszości. Wyraził swoje rozczarowanie i zaniepokojenie „wyraźną dyskryminacją” mniejszości niemieckiej i określił obecne wydarzenia jako ponowną „eskalację”. – Po raz pierwszy od 1989 r. polski parlament i polski rząd uchwaliły ustawy przyznające określonej grupie obywateli polskich mniej praw niż reszcie społeczeństwa – powiedział politolog. Ponadto plany naruszają kilka artykułów polskiej konstytucji, np. zasadę praworządności. To lekceważenie praw mniejszości nie przekłada się dobrze na stan polskiej demokracji.

 

Knut Abraham podkreślił, że „ta pilna sprawa” wymaga szybkiego i skutecznego rozwiązania. Teraz chodzi o wywieranie nacisku „na wysokim szczeblu politycznym”. W związku z tym poinformował już federalną minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock (Zieloni) o tej sytuacji w Polsce. Ponadto należy zadbać o większy rozgłos tej sprawy, aby nadal zwracać na nią uwagę. Polityk CDU podkreślił też, że mniejszość niemiecka w Polsce w żadnym wypadku nie może stać się pionkiem w stosunkach polsko-niemieckich, których pogorszenie było już wyraźnie widoczne podczas ostatniego okrągłego stołu w czerwcu 2019 roku.

ln

 

Całość debaty w języku niemieckim można obejrzeć na portalu YouTube.com: https://youtu.be/6NlstbAnbZ4

 

Show More