Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Friday, January 27, 2023

Brak mniejszości w treści

Do Związku Niemieckich Stowarzyszeń (VdG) wpłynął projekt nowej podstawy programowej nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Zarząd związku jednoznacznie krytycznie odniósł się do zmian.

Jak czytamy w stanowisku VdG, propozycja zmian w podstawie programowej jest kolejnym przejawem dyskryminacji. Rozporządzeniami ministra edukacji z lutego tego roku wprowadzono bowiem podział na języki mniejszości narodowych i etnicznych, które zachowały dotychczasową liczbę godzin nauczania i wysokość subwencji dla samorządów, oraz na język niemiecki jako język mniejszości, który ma być nauczany tylko jedną godzinę w tygodniu przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji. Teraz podział ten ma być dalej pogłębiany, bowiem zmiany w podstawie programowej dotykają również tylko języka niemieckiego.

„Ze względu na usunięcie wielu treści i celów kształcenia istotnych dla nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości nauczanie to będzie bardziej przypominało nauczanie języka obcego nowożytnego, a i w tym przypadku realizacja podstawy ograniczy się do bardzo podstawowego rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Najistotniejsze treści tożsamościowe, kulturowe i historyczne zostały z podstawy usunięte. Realizacja podstawy programowej w ramach jednej godziny tygodniowo będzie tylko w minimalnym stopniu umożliwiać kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz poznawanie dóbr kultury i nauki własnej mniejszości” – czytamy w stanowisku zarządu VdG.

Chodzi tutaj w szczególności o wykreślenie z podstawy elementów historii mniejszości niemieckiej czy poznawanie własnego dziedzictwa narodowego oraz kultury, do której zaliczają się również bohaterowie, wydarzenia, symbole czy legendy. Nowa podstawa nauczania, która dotyczy nie tylko szkół podstawowych, ale i średnich, nie przewiduje też przekazywania wiedzy z zakresu dzisiejszej sytuacji i działalności mniejszości niemieckiej, co – jak zauważa zarząd VdG – może mieć negatywny wpływ na chęć zaangażowania się dzieci i młodzieży w działalność organizacji mniejszościowych.

VdG krytykuje jednak nie tylko brak jednoznacznych odniesień do mniejszości niemieckiej w planowanej podstawie programowej. „W związku z redukcją liczby godzin nauczania tego przedmiotu dla większości uczniów, którzy do tej pory uczestniczyli w zajęciach, obecna sytuacja oznacza brak ciągłości procesu dydaktycznego i wychowawczego, który był zapewniony w momencie składania wniosku (o objęcie ucznia nauczaniem języka mniejszości – przyp. red.). Wniosek dotyczy bowiem całego okresu nauki ucznia w danej szkole” – czytamy w stanowisku.

Nowa podstawa programowa nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości ma obowiązywać od nowego roku szkolnego. Do zamknięcia tego wydania gazety nie została jednak opublikowana jej ostateczna treść.

ru

Show More