Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Patent europejski. Zapytaj prawnika!

Patent europejski przyznawany jest przez Europejski Urząd Patentowy, udzielany jest na podstawie jednego zgłoszenia, w którym można wskazać do ochrony ponad 30 krajów europejskich. Istotny jest fakt, iż ma moc równoważną z patentem krajowym w każdym państwie, w którym obowiązuje.


W praktyce oznacza to, że osoba zainteresowana uzyskaniem patentu mogłaby uzyskać osobne patenty krajowe na terenie państw, w których chciałaby mieć ochronę, albo może ubiegać się o patent europejski, który ma równoważną moc. Europejskie zgłoszenie patentowe powinno być dokonane w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, tj. angielskim, niemieckim, francuskim. Jednakże od 13 grudnia 2007 r. europejskie zgłoszenie patentowe może być także wykonane w dowolnym języku pod warunkiem, że w terminie określonym w regulaminie wpłynie do urzędu patentowego tłumaczenie na język procedury. Czyli patent europejski po jego udzieleniu wymaga walidacji, która zazwyczaj polega na przedłożeniu tłumaczeń na odpowiedni język.

Nie ma ograniczeń

Należy jednak pamiętać, że nasze rozwiązanie, które chcemy opatentować, musi spełniać przesłanki patentowe, a do tych należą: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność. Nie ma jednak ograniczeń co do tego, kto może uzyskać patent europejski. Należy również pamiętać, że jako wynalazek można zgłosić jedynie wybrane kategorie, tj.: produkty, czyli przedmioty, który w momencie ich urzeczywistnienia przyjmują postać wytworu o określonych cechach materialnych (są nimi substancje czy mieszaniny); urządzenia, które są opisywane poprzez wskazanie ich cech konstrukcyjnych, usytuowania poszczególnych elementów oraz ich powiązań (np. maszyny, narzędzia); sposoby, czyli określony sposób postępowania, w wyniku zastosowania którego powstaje produkt materialny (np. sposób pomiaru, sposób wytwarzania danego produktu); zastosowania, czyli przedstawienie nowych zastosowań znanych już produktów (przykładem tego jest odkrycie wybuchowych właściwości nitrogliceryny).

Od lewej: Joanna Wrońska, Łukasz Kuczyński i Joanna Tokarska-Grzesik  Foto: KTGW

Niezbędne elementy

Osoba zainteresowana uzyskaniem patentu musi również spełnić odpowiednie wymagania:
złożyć podanie o udzielenie patentu europejskiego;
odpowiednio opisać wynalazek;
wskazać jedno lub więcej zastrzeżeń patentu, jest to konieczne z uwagi na fakt, iż zastrzeżenia określają stronę przedmiotową patentu, a więc to, co dokładnie będzie podlegało ochronie;
załączyć rysunki odnoszące się do opisu albo do zastrzeżeń;
sporządzić skrót;
wskazać zgłaszającego;
wskazać twórcę/twórców wynalazku.

Patent może jednak zostać unieważniony w całości lub części, jeżeli np. nie posiada zdolności patentowej lub przedmiot patentu wykracza poza treść zgłoszenia, które zostało dokonane. O unieważnieniu patentu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej orzeka urząd patentowy w trybie postępowania spornego. Istotne jest, że unieważnienie patentu europejskiego w jednym państwie-stronie na podstawie prawa krajowego nie skutkuje nieważnością w innym państwie.

Łukasz Kuczyński / K. Ś.

Show More