Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Pomoc i gospodarka / Hilfen und Wirtschaft

Po zebraniu przyszła pora na świętowanie.
Foto: DFK Danzig

Pomoc dla poszkodowanych wskutek nawałnic i silniejszy nacisk na działalność gospodarczą – takie są najważniejsze postanowienia zebrania rocznego organizacji mniejszości niemieckiej w Gdańsku, które odbyło się 2 września. Wedle zasady „najpierw praca, później przyjemność” świętowano także z Niemcami ze Śląska.

 

– Zebranie mogę ocenić jako bardzo owocne. Udało nam się podsumować ubiegły okres pracy DFK, a liczba obecnych wystarczyła, aby wszystko poszło szybko i sprawnie, jestem zadowolony – mówi szef DFK w Gdańsku Roland Hau o zebraniu rocznym, zwieńczającym pracę organizacji w ostatnich 12 miesiącach. Tradycyjnie skupiono się na aspekcie finansowym, kulturalnym oraz przyszłościowym koła. Zdaniem przewodniczącego Niemcy w Gdańsku mogą pochwalić się w ostatnim czasie nie tylko szeregiem projektów kulturalnych, takich jak wykłady czy imprezy zgodne z niemiecką tradycją, ale także dobrymi wynikami materialnymi: – Sprawozdanie finansowe wykazało, że po rozliczeniu wszystkich projektów udało nam się wyjść na lekki plus. To cieszy, biorąc pod uwagę, że zdarzyło się to po raz pierwszy – zdradza Roland Hau. Wpływy, które pochodzą ze składek członkowskich, DFK postanowiło jednak natychmiast zainwestować, i to w szczytny cel. Zgodnie z uchwałą zarządu zebrano pieniądze dla członków mniejszości niemieckiej na Pomorzu, którzy zostali poszkodowani w ramach ostatnich nawałnic. Hau przyznaje wprawdzie, że „suma nie jest duża, biorąc pod uwagę potrzeby”, jednak – jak dodaje – „przy ograniczonej liczbie członków każda pomoc się liczy”.

 

Ważnym tematem zebrania była przyszłość organizacji. Wśród kilku pomysłów na działalność, którymi wymienili się członkowie, wyjątkowo ważnym i interesującym wydaje się zamiar położenia większego nacisku na działalność gospodarczą i niemiecki biznes, który z powodzeniem lokuje się także na Śląsku. Jak zaznacza Roland Hau, nie tylko chodzi o to, aby sprowadzać niemieckich inwestorów na Pomorze, ale także o to, aby wykorzystywać potencjał tutejszej mniejszości niemieckiej: – Stwierdziliśmy, że wielu naszych członków to lokalni biznesmeni, jak np. architekci czy sprzedawcy. Doszliśmy więc do wniosku, że należy ich promować i motywować do korzystania z ich usług, nie tylko przez naszych członków, ale także przez innych gdańszczan – mówi Roland Hau.

 

Po zakończeniu trwającego około półtorej godziny zebraniu członkowie mogli oddać się świętowaniu. Na zabawę taneczną przy niemieckiej muzyce przybyli do Gdańska między innymi członkowie DFK z Raciborza. Wizytę tę Roland Hau skwitował słowami „Niech żyje przyjaźń!”.

 

Łukasz Biły

 

***

 

Hilfen für Geschädigte der Gewitterstürme und mehr Nachdruck auf wirtschaftliche Aktivitäten: Dies sind die wichtigsten Beschlüsse der Jahresversammlung der Deutschen Minderheit in Danzig am 2. September. Dem Grundsatz „erst Arbeit, dann Vergnügen“ zufolge wurde auch mit den Deutschen aus Schlesien gefeiert.

 

„Ich kann die Versammlung als sehr ergiebig einschätzen. Es ist uns dabei gelungen, den vergangenen Zeitraum unserer DFK-Arbeit zusammenzufassen, und die Zahl der Anwesenden war ausreichend, damit alles reibungslos ablief. Ich bin zufrieden“, sagt der Danziger DFK-Chef Roland Hau über die Jahresversammlung als krönender Abschluss der Arbeit seiner Organisation in den letzten zwölf Monaten. Wie bei derartigen Versammlungen üblich, standen die Aspekte Finanzen, Kultur und Zukunft im Fokus. Nach Ansicht des Vorsitzenden können die Deutschen in Danzig in letzter Zeit nicht nur eine Reihe von Kulturprojekten wie Vorträge oder Veranstaltungen nach deutscher Tradition vorweisen, sondern auch gute materielle Ergebnisse. „Der Finanzbericht hat gezeigt, dass wir nach  Abrechnung aller Projekte nun leicht im Plus stehen. Das ist erfreulich, wenn man bedenkt, dass dies jetzt zum ersten Mal vorgekommen ist“, verrät Roland Hau. Seine Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen will der DFK allerdings sofort investieren, und zwar für einen hehren Zweck. Gemäß dem entsprechenden Vorstandsbeschluss wurde Geld für diejenigen Mitglieder der deutschen Minderheit in Pommern zusammengetragen, die bei den jüngsten Gewitterstürmen zu Schaden gekommen sind. Hau räumt zwar ein, dass „die Summe, gemessen an den Bedürfnissen, nicht groß ist,”, doch „bei der begrenzten Mitgliederzahl zählt ja jede Hilfe”.

 

Ein wichtiges Thema war auch die Zukunft der Organisation. Unter den Ideen für künftige Aktivitäten, die von Mitgliedern vorgebracht wurden, erscheint der Wunsch der Vereinigung, mehr Nachdruck auf wirtschaftliche Aktivitäten und deutsche Unternehmen zu legen, die sich auch in Schlesien erfolgreich ansiedeln, als besonders wichtig und interessant. Wie Roland Hau betont, geht es nicht nur darum, deutsche Investoren nach Pommern zu holen, sondern auch darum, Potenziale der deutschen Minderheit zu nutzen. „Wir haben festgestellt, dass viele unserer Mitglieder lokale Unternehmer wie z.B. Architekten oder Händler sind. Da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass man sie fördern und zur Inanspruchnahme ihrer Dienste motiviere sollte, nicht nur durch unsere Mitglieder, sondern auch durch andere Danziger“, sagt Roland Hau.

 

Im Anschluss an die ca. 1,5-stündige Versammlung durften sich die Mitglieder dem Feiern hingeben. Zur Tanzveranstaltung bei deutscher Musik waren nämlich auch DFK-Mitglieder aus Ratibor nach Danzig angereist. Ihren Besuch quittierte Roland Hau mit den Worten „Lang lebe die Freundschaft!”.

 

Łukasz Biły

Show More