Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

zapytaj prawnika

Czynności cywilnoprawne zwolnione od podatku? Zapytaj prawnika!

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera katalog czynności, które są zwolnione od podatku. Są to m.in.: sprzedaż rzeczy ruchomych, których wartość nie przekracza 1000 zł, sprzedaż walut obcych czy sprzedaż nieruchomości przy spełnieniu określonych warunków. Do tego katalogu od 31 sierpnia dołączyła sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Oczywiście możliwość skorzystania ze zwolnienia jest obwarowana pewnymi przesłankami.

Read More …

Aktualizacje podatków? Zapytaj prawnika!

Decyzje środowiskowe dla inwestycji OZE, garaży i parkingów: Z dotychczasowej praktyki prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynikało, że w przypadku realizacji inwestycji OZE oraz garaży i parkingów nie występował znacząco negatywny wpływ na środowisko.

Tymczasem wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć o takim znikomym wpływie na środowisko tylko utrudnia proces inwestycyjny, wydłużając przez to czas uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń. Na długotrwałość postępowania miały również wpływ szerokie uprawnienia uczestników postępowania (społeczeństwa, stron i podmiotów działających na prawach stron, jak np. organizacji ekologicznych). Również z punktu widzenia organów ochrony środowiska, nadmiernie obciążonych innymi postępowaniami, konieczna okazała się redukcja pewnych zadań w celu skupienia się nad kontrolą i nadzorem procesu inwestycyjnego przedsięwzięć, które faktycznie mogą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Radca prawny Łukasz Kuczyński, specjalista problematyki kredytów frankowych, które wraz z rozwojem doktryny i orzecznictwa bada od lat.
Foto: Lucas Netter

Parkingi i garaże 

Efektem nowelizacji będzie zwiększenie z 1 do 2 ha (na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody )progu powierzchni zabudowy dla instalacji fotowoltaicznych, powyżej którego będzie obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dla obszarów objętych formami ochrony przyrody próg pozostał bez zmian i wynosi 0,5 ha. Podobnie parkingi o niewielkiej powierzchni w praktyce nie powodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Tym samym ustawodawca zaproponował podwyższenie progów do poziomu, który jest przewidziany dla zabudowy magazynowej. Zdaniem ustawodawcy pozostawianie ich na obecnym poziomie nie znajduje uzasadnienia, gdyż „wpływ na środowisko realizacji garaży czy parkingu nie jest większy niż zabudowy magazynowej czy zakładu przemysłowego”. Wobec powyższego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w par. 3 w ust. 1 stanowiącym wykaz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na obszarach objętych formami ochrony przyrody decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest wymagana dla garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów o powierzchni od 0,2 ha, a na pozostałych obszarach od 0,5 ha.

Potrzebne rozwiązania

Po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu wartości graniczne będą wynosiły odpowiednio 0,5 i 1 ha. Do przedsięwzięć, o których mowa w par. 3 ust. 1 pkt 54 i 58 rozporządzenia zmienianego w par. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1–1b ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe. Są one konieczne do prowadzenia sprawnej procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z procesem inwestycyjnym w postępowaniach wszczętych i niezakończonych. Jednocześnie takie rozwiązanie pozwoli na dokończenie prowadzonych postępowań według dotychczasowych zasad, znanych na etapie planowania inwestycji. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – 13 września 2023 r.

Łukasz Kuczyński

Umowa dożywocia? Zapytaj prawnika!

Umowa dożywocia – fakty i mity: Umowa o dożywocie to umowa, wokół której narosło wiele historii, począwszy od jej niefortunnej nazwy. Nazwa w tym wypadku nie ma wielkiego znaczenia, gdyż na taką umowę decyduje się wiele osób. Co ją charakteryzuje? Kiedy ma ona sens, a kiedy warto pomyśleć o innej formie zbycia nieruchomości – np. darowiźnie? Zapraszamy do lektury.

Read More …

Płatności gotówkowe? Zapytaj prawnika!

Czy gotówka jest nam w ogóle potrzebna? Mimo że pieniądz elektroniczny jest dziś coraz bardziej popularny, to w dalszym ciągu w użyciu są płatności gotówkowe. I choć istnieje limit, do jakiego możliwe jest dokonywanie takich płatności, to jego wysokość w dużej mierze pozwala na bezproblemowe posługiwanie się pieniądzem fizycznym oraz, co istotne – limit ten dotyczy transakcji między przedsiębiorcami.

Read More …

WIBOR niezgodny z prawem? Zapytaj prawnika!

Uznanie, że WIBOR jest niezgodny z prawem, otwiera kredytobiorcom możliwość żądania zwrotu przez bank środków, które zapłacili z powodu zastosowania w umowie tego wskaźnika.

Jest to sytuacja podobna do tej, w której znajdują się frankowicze wygrywający proces z bankiem. W przestrzeni publicznej często pojawiają się informacje o kolejnych orzeczeniach – zwłaszcza TSUE – korzystnych dla frankowiczów. Jednak nie jest to jedyna grupa kredytobiorców znajdująca się w trudnej sytuacji.

Read More …

Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek? Zapytaj prawnika!

Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek w świetle przepisów Ordynacji podatkowej: W Polsce istnieje naczelny podział spółek na dwa rodzaje – osobowe i kapitałowe. Spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe natomiast to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz, od niedawna,prosta spółka akcyjna.

Read More …