Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Przeniesienie spółki za granicę państwa? Zapytaj prawnika!

Przeniesienie spółki za granicę państwa: W momencie kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, otrzymała możliwość rozwoju gospodarczego. Jedną z istotnych korzyści, jakie dostała, jest otwarcie granic państw członkowskich. Dla przedsiębiorców ma to znaczenie głównie w kwestii eksportu swoich towarów i usług. Jednocześnie coraz częściej decydują się oni na przeniesienie swoich spółek w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Takie rozwiązania są korzystne dla polskich przedsiębiorców pod względem podatków oraz opłat składek. Najważniejszym aspektem jest przeniesienie statutowej siedziby spółki prawa handlowego zarejestrowanej w Polsce do innego kraju w taki sposób, by przy dokonaniu powyższej czynności zachować wszystkie prawa oraz obowiązki. Takie przeniesienie spółki – w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nazywane jest przekształceniem transgranicznym.

Od lewej: Joanna Wrońska, Łukasz Kuczyński i Joanna Tokarska-Grzesik
Foto: KTGW

Kiedy się zdecydujesz
Spółka przedsiębiorcy, który zdecydował się dokonać przeniesienia, zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i zostaje zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców państwa, do którego przedsiębiorca zdecydował się przenieść spółkę. W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych takiego przekształcenia mogą dokonać zarówno spółki osobowe, jak i spółki kapitałowe. Do przeniesienia spółki w przypadku spółek osobowych i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędna jest uchwała wspólników, w przypadku spółki akcyjnej wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia. Przedmiotowe uchwały powinny zostać sporządzone przez notariusza. W państwie docelowym powstaje całkowicie nowa spółka, jednakże majątek jest przeniesiony ze spółki pierwotnej. Przeniesienie spółki jest możliwe na podstawie przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy Prawo prywatne międzynarodowe. W chwili przeniesienia siedziby do innego państwa spółka podlega prawu nowego państwa. Jeżeli prawo obu państw przewiduje taką sytuację, to osobowość prawna spółki uzyskana w państwie pierwotnym po przeniesieniu zostaje zachowana.

W chwili przeniesienia siedziby do innego państwa spółka podlega prawu nowego państwa.

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
Początkowo linia orzecznicza sądów nie była przyjazna przedsiębiorcom, jednakże zaczęła się zmieniać po wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości (TS) Unii Europejskiej z dnia 25 października 2017 r. Wcześniej prawo nakazywało likwidację spółki, Trybunał jednak uznał, że przymus wszczęcia postępowania likwidacyjnego jest niezgodny z unijną zasadą swobody przedsiębiorczości; zostało podkreślone, że normy unijne mają pierwszeństwo przed krajowymi. W związku z powyższym, pomimo iż przepisy zostały niezmienione, przedsiębiorcy mogą przenosić swoje siedziby na terenie całego obszaru UE, przy zachowaniu osobowości prawnej oraz wszystkich praw i obowiązków spółki. Natomiast prawo podatkowe, a dokładniej przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ówczesnym brzmieniu nakładało na wspólników obowiązek podatkowy w wysokości 19% od wartości dochodów uzyskanych z tytułu udziałów w zysku spółki. Oznaczało to nakaz realizacji zysków spółki z prowadzonej działalności, mimo że miała być ona kontynuowana za granicą.


Stanowisko TS
Trybunał w niniejszym wyroku przyjął stanowisko, że spółki decydujące się na przeniesienie siedziby za granicę powinny uniknąć nałożenia na jej wspólników obowiązków podatkowych, pod warunkiem, że spółka zostanie przeniesiona za granicę z wykorzystaniem instytucji transgranicznego przekształcenia, które jest neutralne podatkowo. A to z uwagi na fakt, że w powyższej sytuacji nie dochodzi do upłynnienia majątku i rozdzielenia pomiędzy wspólników, co za tym idzie – nie powstaje zysk, który podlegałby opodatkowaniu. Można stwierdzić, że spółki mają swobodę dotyczącą przekształcania się w spółki prawa innego państwa. Problem może jedynie stanowić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w systemie prawnym państwa, do którego przedsiębiorca chce przenieść spółkę. Powyższe będzie miało zastosowanie również wtedy, kiedy przeniesieniu siedziby nie towarzyszy rzeczywiste przeniesienie spółki. Należy podkreślić, że ograniczenie swobody przedsiębiorczości może nastąpić tylko, jeżeli jest uzasadnione nadrzędnymi względami interesu publicznego danego państwa. Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że przeniesienie transgraniczne oznacza, iż w państwie docelowym zostaje utworzona nowa spółka, która zostaje wyposażona w majątek, prawa i obowiązki spółki pierwotnej.

Łukasz Kuczyński / K. Ś.

 

KTGW Kancelaria Radców Prawnych Kuczyński, Tokarska-Grzesik, Wrońska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Opolu

Dotychczasowy adres to: Plac Wolności 6, piętro 3., 45-018 Opole; od 1.10.2022 r.

Nowy adres Kancelarii: ul. Jakuba Kani 8/1, 45-340 Opole

Strona internetowa w budowie, dotychczasowa to: kitg.pl

Numer kontaktowy: 505 983 977

Adres mailowy do kontaktu to: redakcja@ktgw.pl

Show More