Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Upadłośc konsumencka? Zapytaj prawnika!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA: O upadłości konsumenckiej słyszała zdecydowana większość osób. Jest to procedura sądowa, która pozwala oddłużyć osoby zadłużone, które przestały być w stanie spłacać swoje zobowiązania finansowe z uwagi na zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do stanu zadłużenia.


Warto mieć na uwadze, że, jak sama nazwa procedury wskazuje, jest to postępowanie skierowane do osób nieprowadzących działalności gospodarczej ani niepozostających wspólnikami w spółce, a zatem przedsiębiorca nie może skorzystać z przywileju ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ogłosić upadłość konsumencką może jedynie osoba, która z różnych przyczyn stała się niewypłacalna i oczywiste jest, że nie będzie w stanie spłacić wierzycielom swojego zadłużenia. Oddłużanie takiej osoby polega na zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika, bądź częściowym zaspokojeniu, a następnie, po wykonaniu ustalonego planu spłaty, umorzeniu części bądź całości długów.

Od lewej: Joanna Wrońska, Łukasz Kuczyński i Joanna Tokarska-Grzesik
Foto: KTGW

Upadłość konsumencka
Warto wspomnieć, że aktualne przepisy prawa upadłościowego pozwalają na ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet w sytuacji, w której dłużnik doprowadził do swojego stanu niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bezwzględnie musi ogłosić właściwy dla miejsca zamieszkania sąd upadłościowy, czyli sąd rejonowy, wydział gospodarczy, sekcja ds. upadłościowych, a zatem, by móc skorzystać z procedury oddłużania, należy wnieść sprawę do sądu za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Warto podkreślić, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić dłużnik lub wierzyciel dłużnika, a koszt takiego wniosku to 30 zł. Jeżeli dłużnik decyduje się na złożenie wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika, do kwoty 30 zł dochodzi koszt prawnika oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Upadłość nie w każdym wypadku
Nie można jednak zapominać, że nie w każdym przypadku sąd ogłosi upadłość konsumencką. Może on oddalić przedmiotowy wniosek lub umorzyć wszczęte już postępowanie upadłościowe, jeżeli:
dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem, który odpowiada również za długi spółki;
w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik złożył już wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i została ona ogłoszona, a jego zobowiązania chociaż częściowo zostały umorzone;
dłużnik jest niewypłacalny przez okres krótszy niż 3 miesiące;
w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem w sposób rażący wierzycieli, np. przekazał nieruchomość osobie bliskiej, by uniknąć licytacji komorniczej, sprzedał w ostatnich 12 miesiącach akcje lub udziały spółki o znacznej wartości.


Postępowanie upadłościowe
Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli działania były z góry zamierzone i miały na celu, kolokwialnie rzecz ujmując, „wyciągnięcie” jak największej sumy pieniężnej z banku bądź innej instytucji, która udziela pożyczek, a powyższe wyjdzie w trakcie postępowania upadłościowego, to sąd może odmówić zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli. A więc również ogłoszenia upadłości danego dłużnika. Trzeba wiedzieć również, że postępowanie upadłościowe tak naprawdę składa się z dwóch części. Pierwsza to złożenie wniosku o upadłość konsumencką, w którym należy wykazać wszystkich wierzycieli, stan zadłużenia, wskazać składniki majątku, jakie dłużnik posiada (w tym również środki pieniężne zgromadzone w gotówce lub na koncie), i określić ich wartość oraz przedłożyć uzasadnienie i dokumenty poświadczające okoliczności wskazane w uzasadnieniu; ta część kończy się wydaniem postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości danej osoby. Kolejnym etapem jest postępowanie przed syndykiem masy upadłości. Postępowanie ma na celu uzyskanie środków finansowych, m.in. ze sprzedaży majątku dłużnika, np. samochodu, oraz potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia, które następnie syndyk będzie mógł rozdzielić między wierzycieli, aby w jak największym stopniu pokryć powstałe zadłużenie.

Zobowiązania dłużnika
Następnie syndyk ustala projekt planu spłaty, w którym wstępnie reguluje, przez ile oraz jaką sumę pieniędzy dłużnik będzie w stanie płacić na rzecz wierzycieli, plan spłaty jest przekazywany do sądu. Ta część postępowania kończy się wydaniem postanowienia przez sąd w przedmiocie planu spłaty. Od tego momentu dłużnik zobowiązany jest, by płacić przez okres wyznaczony przez sąd wyznaczone raty na rzecz swoich wierzycieli. Patrząc na powyższe, można przyjąć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu ułatwienie osobie zadłużonej powrotu do normalnego życia bez ciążących na niej długów, niejednokrotnie pozwala w pewnym sensie zacząć od początku. Jednakże osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencką musi mieć na uwadze fakt, iż będzie musiała spłacić część długów.

Łukasz Kuczyński / K. Ś.

 

KTGW Kancelaria Radców Prawnych Kuczyński, Tokarska-Grzesik, Wrońska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Opolu

Dotychczasowy adres to: Plac Wolności 6, piętro 3., 45-018 Opole; od 1.10.2022 r.

Nowy adres Kancelarii: ul. Jakuba Kani 8/1, 45-340 Opole

Strona internetowa w budowie, dotychczasowa to: kitg.pl

Numer kontaktowy: 505 983 977

Adres mailowy do kontaktu to: redakcja@ktgw.pl

Show More