Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Rozświetlone urodziny / Ein lichtvoller Geburtstag

W uroczystościach wzięła udział konsul generalny Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers. Z lewej dyrektor Instytutu Goethego w Krakowie Daniel Göpfert.
Foto: Danuta Cholewa

Dokładnie 25 lat w Krakowie rozpoczął swoją działalność Instytut Goethego. W miniony weekend hucznie świętowano ten jubileusz, a motywem przewodnim uroczystości było światło. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele organizacji mniejszości niemieckich.

 

W miniony weekend przypadała dokładna 25. rocznica otwarcia Instytutu Goethego w Krakowie. Część oficjalną uroczystości rozpoczęły przemowy zaproszonych gości. Gratulacje przekazała m.in. konsul generalny RFN we Wrocławiu Elisabeth Wolbers. – Jestem tutaj dzisiaj nie tylko dlatego, że zastępuję konsula Niemiec w Krakowie, ale również dlatego, że Instytut Goethego w Krakowie aktywnie działa w całej południowej Polsce, również na Dolnym Śląsku. Takim kulminacyjnym momentem naszej współpracy była zeszłoroczna Europejska Stolica Kultury, podczas której Instytut Goethego urządził u nas swoistą siedzibę w postaci pawilonu, w którym przez trzy miesiące oferowano wspaniały program kulturalny. Trochę zazdrościmy Krakusom, że mają u siebie Instytut na stałe jako popularyzatora niemieckiej kultury i języka i pomost między Polską a Niemcami – mówiła konsul, podkreślając, że nie sposób wyliczyć wszystkich udanych projektów Instytutu Goethego w Krakowie.

 

Motywem przewodnim dalszych uroczystości jubileuszowych było światło. Z tego powodu organizatorzy zaprosili grupę Dundu, która przygotował spektakl za pomocą marionetek utkanych z delikatnych świetlnych nici, który zabrał publiczność w poetycką podróż. Później na fasadzie Pałacu Potockich, czyli siedzibie Instytutu, zaprezentowano świetlną projekcję przygotowaną przez niemiecką grupę z Bremy: Urbanscreen. Ostatnim akcentem wieczoru było silent disco trzech DJ-ów: DJ Dunkelbun z Wiednia, DJ Clarice z Berlina i Kixnare z Krakowa.

 

Instytut Goethego w Krakowie powstał dwa lata po warszawskiej placówce. Obejmuje swoim działaniem sześć województw na południu Polski: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, śląskie i opolskie. Instytut zajmuje się przede wszystkim promocją języka niemieckiego poprzez organizowanie kursów językowych, egzaminów ze znajomości języka niemieckiego, warsztatów, udostępnianie materiałów dydaktycznych, książek i publikacji, organizowanie dyskusyjnego klubu książki oraz projekty kulturalne. Instytut Goethego w Krakowie od lat współpracuje również z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym.

 

Anna Durecka

 

***

 

Genau seit 25 Jahren ist das Goethe-Institut in Krakau aktiv. Am vergangenen Wochenende wurde das Jubiläum mit einem glanzvollen Fest gefeiert. Das Leitmotiv dabei war Licht. Auch deutsche Minderheitenorganisationen waren unter den Gästen vertreten.

 

Am vergangenen Wochenende jährte sich die Eröffnung des Goethe-Instituts in Krakau genau zum 25. Mal. Der offizielle Teil der Feier begann mit Ansprachen der geladenen Gäste. Es gratulierte u.a. die deutsche Generalkonsulin aus Breslau Elisabeth Wolbers. „Ich bin heute nicht nur deshalb hier, weil ich den deutschen Generalkonsul in Krakau vertrete, sondern auch, weil das Krakauer Goethe-Institut in ganz Südpolen, so auch in Niederschlesien, aktiv ist. Ein Höhepunkt unserer Zusammenarbeit war im letzten Jahr die Europäische Kulturhauptstadt Breslau. Dabei richtete das Goethe-Institut bei uns eine Art Bühne in Form eines Pavillons ein, in dem drei Monate lang ein großartiges Kulturprogramm dargeboten wurde. Wir beneiden die Krakauer ein wenig darum, dass sie das Institut dauerhaft als Verbreiter der deutschen Kultur und Sprache und als Brücke zwischen Polen und Deutschland bei sich haben“, sagte die Konsulin. All die gelungenen Projekte des Krakauer Goethe-Instituts seien unmöglich aufzuzählen, betonte sie.

 

Im weiteren Verlauf der Feierlichkeiten war Licht das Leitmotiv. Aus diesem Grund hatten die Veranstalter die Stuttgarter Gruppe Dundu eingeladen. Diese zeigte ein Schauspiel mit aus zarten Lichtfäden gewobenen Puppen, die das Publikum auf eine poetische Reise mitnahmen. Später wurde auf der Fassade des Potocki-Palastes, wo das Institut seinen Sitz hat, eine Lichtprojektion der deutschen Gruppe Urbanscreen aus Bremen präsentiert. Der letzte Akzent des Abends war eine Silent Disco von drei Discjockeys: DJ Dunkelbunt aus Wien, DJ Clarice aus Berlin und Kixnare aus Krakau.

 

Das Goethe-Institut Krakau wurde zwei Jahre nach dem Warschauer Institut gegründet. Sein Wirkungskreis umfasst sechs Woiwodschaften im Süden Polens: Karpatenvorland, Kleinpolen, Heiligkreuz, Niederschlesien, Schlesien und Oppeln. Das Institut beschäftigt sich vor allem mit der Förderung der deutschen Sprache durch Sprachkurse, Deutschprüfungen, Workshops, die Bereitstellung von Lehrmaterialien, Büchern und Publikationen, einen Diskussionsklub Bücher sowie Kulturprojekte. Seit Jahren arbeitet das Krakauer Goethe-Institut auch mit der Deutschen Bildungsgesellschaft Oppeln zusammen.

A. Durecka

Show More