Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Upamiętnienia po 72 latach/Gedenken nach 72 Jahren

Tragedię Górnośląską upamiętniono tym razem w wielu miejscach.

W miniony weekend na Górnym Śląsku upamiętniono ofiary Tragedii Górnośląskiej. Uroczystości z tej okazji odbyły się w wielu górnośląskich miastach i wsiach. W niektórych miejscowościach uroczystości te są organizowane od ponad 20 lat.

 

Łambinowice

Niemcy z województwa opolskiego upamiętnili ofiary Tragedii Górnośląskiej tradycyjnie w Łambinowicach. W kościele św. Marii Magdaleny odprawione zostało dwujęzyczne nabożeństwo, którego uczestnicy, śpiewając pieśni żałobne i modląc się, uczcili pamięć tych wszystkich, którzy w latach 1945–1947 doznali na Śląsku cierpień z rąk żołnierzy Armii Czerwonej, trafili do obozów pracy, zostali wysiedleni bądź deportowani do Związku Radzieckiego. Po nabożeństwie zebrani udali się na cmentarz ofiar obozu pracy w Łambinowicach, gdzie złożono kwiaty i zapalono świece. Ostatnia część uroczystości odbyła się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, gdzie przybyli goście wysłuchali wykładu o dziejach powojennego obozu.

 

Gogolin

 

W Gogolinie w sobotę o godz. 7.00 odprawiona została msza św. w intencji ofiar przemocy ze strony Armii Czerwonej, a także w intencji poległych i ofiar I i II wojny światowej. Po mszy wszyscy udali się pod tablicę pamiątkową znajdującą się naprzeciwko kościoła, gdzie przed 72 laty, dokładnie 29 stycznia, w brutalny sposób zabici zostali mieszkańcy miasta Gogolina, wśród nich także dwóch księży. Pod tablicą odbyło się krótkie nabożeństwo. Po odprawieniu modlitw przedstawiciele DFK i urzędu miejskiego złożyli wieńce, śpiewając pieśń „Näher mein Gott zu mir”. Na zakończenie odśpiewano pieśń ,,Ich hatt’ einen Kammeraden”.

 

Krapkowice

 

Uroczystości z okazji Tragedii Górnośląskiej odbyły się jak zwykle także w Krapkowicach-Otmęcie. Zainaugurowała je msza św. odprawiona w kościele parafialnym w języku niemieckim, po czym obecni udali się na cmentarz, gdzie odmówiono wspólną modlitwę w intencji ofiar tragedii, obu wojen światowych i powojennego terroru. Następnie złożono kwiaty i wieńce pod pamiątkowym kamieniem. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele mniejszości niemieckiej i urzędu miasta.

 

Bytom

 

25 stycznia w gimnazjum w Stolarzowicach odbyło się otwarcie wystawy zatytułowanej „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”, zorganizowanej przez mniejszość niemiecką. Uroczystość poprzedziło spotkanie ze świadkami Tragedii Górnośląskiej, jakie miały miejsce w Stolarzowicach, którzy opisali zebranym swoje przerażające wspomnienia. Ofiary tragedii upamiętniono też w weekend, odprawiając w ich intencji mszę świętą. Pod kamieniem upamiętniających ofiary wojny i okresu powojennego złożono kwiaty i zapalono świece. Również w Miechowicach odbyła się msza w intencji ofiar Tragedii Górnośląskiej. Złożono też kwiaty na cmentarzu parafialnym.

 

***

 

Am vergangenen Wochenende gedachte man in Oberschlesien den Opfern der Oberschlesischen Tragödie 1945. Feierlichkeiten aus diesem Anlass fanden in vielen oberschlesischen Städten und Dörfern statt. In manchen Ortschaften werden die Feierlichkeiten seit über 20 Jahren veranstaltet.

 

Lamsdorf

 

Die Deutschen aus der Woiwodschaft Oppeln gedachten den Opfern der Oberschlesischen Tragödie wie gewohnt in Lamsdorf. In der Heiligen-Maria-Magdalena-Kirche wurde eine zweisprachige Andacht gehalten. Mit Trauergesang und Gebeten erinnerten die Versammelten an diejenigen, die in den Jahren 1945-1947 in Schlesien unter der Roten Armee gelitten haben, in Arbeitslager zwangsverschickt, ausgesiedelt oder in die Sowjetunion deportiert wurden. Nach der Andacht begaben sich alle zum Friedhof der Opfer des Arbeitslagers in Lamsdorf, wo Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet wurden. Der letzte Teil der Feierlichkeiten fand im Zentralen Kriegsgefangenenmuseum in Lamsdorf  statt. Dort hörten die Gäste einen Vortrag über die Geschichte des Nachkriegslagers.

 

Gogolin

 

In Gogolin wurde am Sonntag um 7:00 Uhr eine Heilige Messe für die Opfer der Gewalt durch Angehörige der Roten Armee sowie für alle Gefallenen und Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs gehalten. Nach  der Messe begaben sich die Teilnehmer zur  Erinnerungtafel, die sich gegenüber der Kirche befindet. Dort wurden vor 72 Jahren, genau am 29. Januar, auf brutale Weise Bewohner der Stadt Gogolin umgebracht, unter ihnen auch zwei Pfarrer. An der Tafel wurde eine Andacht gehalten. Nach den Gebeten legten der DFK und Vertreter der Stadtverwaltung Kränze nieder. Während der Kranzniederlegung  wurde das Lied ,, Näher mein Gott zu mir‘‘ und zum Abschluss das Lied ,,Ich hatt’ einen Kammeraden“ gesungen.

 

Krappitz

 

Feierlichkeiten anlässlich der Oberschlesischen Tragödie fanden wie gewohnt auch in Krappitz-Ottmuth statt. Zuerst wurde in der Pfarrkiche eine deutsche Messe gehalten und danach gingen die Anwesenden zum Friedhof, wo ein gemeinsames Gebet für die Opfer der Tragödie sowie beider Weltkriege und des Nachkriegsterrors gesprochen wurde. Anschließend wurden Blumen und Kränze am Gendekstein niedergelegt. An den Feierlichkeiten nahmen Vertreter der Deutschen Minderheit und der Stadtverwaltung teil.

 

Beuthen

 

Am 25. Januar wurde im Gymnasium in Stollarzowitz die Ausstellung „Ende und Anfang. Das Jahr 1945 in Oberschlesien” eröffnet, die von der Deutschen Minderheit gestaltet wurde. Vor der Eröffnung fand ein Treffen mit den Zeitzeugen der Oberschlesischen Tragödie in Stollarzowitz statt, die den Anwesenden ihre schrecklichen Erinnerungen geschildert haben. Den Opfern der Tragödie wurde am Wochende mit einer Heiligen Messe gedacht. Am Gedenkstein für die Kriegs- und Nachkriegsopfer wurden Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Auch in Miechowitz fand eine Heilige Messe für die Opfer der Oberschlesischen Tragödie statt. Auf dem Pfarrfriedhof wurden Blumen niedergelegt.

Show More