Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Z Görlitz przez Prudnik do Graçay / Von Görlitz über Neustadt bis Graçay

Do udziału w szkoleniu można zgłosić się już tylko do 3 września.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz z partnerami z Niemiec i Francji cykl szkoleń dla młodych dorosłych, którzy w przyszłości będą działać w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Przedmiotem szkoleń będzie nie tylko przekazywanie wiedzy merytorycznej, lecz także interakcje międzyludzkie pomiędzy Niemcami, Polakami i Francuzami.

 

Już tylko do przyszłej niedzieli można zgłaszać się do uczestnictwa w trójstronnym projekcie szkoleniowym dla młodych liderów, którego celem nie jest tylko po prostu spotkanie się z podobnie myślącymi ludźmi z Niemiec i Francji. – Tego rodzaju spotkania robimy już jako DWPN we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, tutaj natomiast chodzi raczej o to, że będziemy wspólnie szkolić bądź dokształcać ludzi z trzech wspomnianych krajów, którzy w przyszłości będą samodzielnie organizować właśnie takie spotkania młodzieży czy podobne trójstronne projekty w swoim środowisku – mówi Lucjan Dzumla, dyrektor DWPN.

 

Kto może wziąć udział

 

Adresatami projektu w Polsce są członkowie mniejszości niemieckiej, jednak jak podkreślają jego organizatorzy, zasadniczo drzwi stoją otworem dla wszystkich. – Jako że w tym przypadku oferta nie jest skierowana wyłącznie do mniejszości niemieckiej, do uczestnictwa zapraszamy też zainteresowane osoby wywodzące się z większości społeczeństwa – mówi Sandra Mazur z DWPN, odpowiedzialna za realizację projektu.

 

Swoją ofertę organizatorzy kierują głównie do młodych ludzi w wieku 18–30 lat, którzy albo już teraz zajmują się tematem współpracy międzynarodowej w ramach wykonywanego zawodu lub studiów, albo rozważają możliwość obrania takiej drogi zawodowej po maturze. Czekają ich bowiem trzy szkolenia, które odbędą się w Görlitz (Niemcy), Prudniku (Neustadt, Polska) i Graçay (Francja), podczas których będą między innymi uczyć się praktycznego składania i rozliczania wniosków w ramach międzynarodowych projektów.

 

Treści

 

– Chodzi też o konkretne zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową, jak np. wprowadzenie w komunikację międzykulturową, teorię i praktykę pracy z młodzieżą w Niemczech, Polsce i Francji czy też rolę stereotypów w kontaktach z innymi ludźmi – mówi Sandra Mazur. Absolwenci szkolenia, którzy uzyskają certyfikat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, będą więc nie tylko wiedzieli, jak i gdzie można wnioskować o przyznanie środków na realizację międzynarodowych projektów, lecz przede wszystkim jak można w sensowny sposób wypełniać takie projekty treścią.

 

Oprócz DWPN organizatorami szkolenia są: stowarzyszenie Europa-direkt z Drezna oraz francuskie stowarzyszenie Association Roudel Carcassonne. Szkolenie zostanie sfinansowane m.in. przez Polsko-Francuską i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

 

Rudolf Urban

 

***

 

Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit (HDPZ) organisiert gemeinsam mit Partnern aus Deutschland und Frankreich eine Schulungsreihe für junge Erwachsene, die in Zukunft im internationalen Jugendaustausch tätig sein wollen. Dabei soll es nicht nur um reines Wissen, sondern auch den zwischenmenschlichen Austausch von Deutschen, Polen und Franzosen gehen.

 

Nur noch bis kommenden Sonntag kann man sich für das trilaterale Schulungsprojekt für Jugendleader bewerben. Ziel ist es nicht, sich einfach mit Gleichgesinnten aus Deutschland und Frankreich zu treffen. „Solche Zusammenkünfte machen wir als HDPZ ja bereits in Zusammenarbeit mit dem Marschallamt der Woiwodschaft Schlesien. Hier geht es eher darum, dass wir Menschen aus diesen drei Ländern gemeinsam aus- und weiterbilden, die in Zukunft gerade solche Jugendbegegungen oder ähnliche trilaterale Projekte in ihrem Umfeld selbst auf die Beine stellen“, sagt Lucjan Dzumla, Geschäftsführer des HDPZ.

 

Wer kann mitmachen?

 

Das Projekt ist in Polen an Mitglieder der Organisation der deutschen Minderheit gerichtet, doch, wie die Organisatoren sagen, stehen die Türen im Grunde jedem offen. „Da es sich hierbei nicht explizit um die deutsche Minderheit als Zielgruppe dreht, sind natürlich auch Interessierte aus der Mehrheitsgesellschaft eingeladen“, sagt Sandra Mazur vom HDPZ, die für das Projekt verantwortlich ist.

 

Dabei werden vor allem Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahren angesprochen, die sich entweder bereits im Beruf oder im Studium mit internationaler Zusammenarbeit auseinandersetzen, oder dies nach ihrem Abitur als Berufsziel ins Auge fassen, denn für sie stehen drei Schulungstermine an, und zwar in Görlitz (Deutschland), Neustadt (Prudnik, Polen) und Graçay (Frankreich), in denen sie nicht nur die praktische Antragstellung und –abrechnung bei internationalen Projekten lernen.

 

Inhalte

 

„Es geht auch um konkrete Fragestellungen der internationalen Zusammenarbeit, wie z.B. Einführung in die interkulturelle Kommunikation, Theorie und Praxis der Jugendarbeit in Deutschland, Polen und Frankreich, oder die Rolle der Stereotypen im Umgang mit anderen Menschen“, sagt Sandra Mazur. Die Absolventen dieser Schulung, die ein Zertifikat des Deutsch-Polnischen Jugendwerks erhalten, werden also nicht nur wissen, wie und wo man Mittel für ein internationales Projekt beantragt, sondern vor allem, wie diese Projekte sinnvoll mit Inhalten gefüllt werden.

 

Neben dem HDPZ sind der Dresdner Verein Europa-direkt sowie die französische Association Roudel Carcassonne Organisatoren der Schulung. Finanziert wird sie u.a. vom Deutsch- Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerk.

 

Rudolf Urban

Show More