Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

To brak dobrej woli! / Guter Wille fehlt!

Ryszard Galla

Do biura poselskiego posła mniejszości niemieckiej Ryszarda Galli trafiają osoby pobierające rentę inwalidzką z Niemiec, skarżąc się na to, że zmuszane są do płacenia składek zdrowotnych od tych rent. Dzieje się tak pomimo bycia osobą ubezpieczoną w Polsce z tytułu otrzymywania polskiej emerytury lub renty! Sytuacja taka jest możliwa od ponad dwóch lat, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Wprowadzenie tej nowelizacji spowodowało, że banki zaczęły pełnić funkcję płatników składek i mogą odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia wypłacanego danej osobie z innego kraju UE. Spotyka się to z oburzeniem rencistów, którzy otrzymują świadczenia z polskiej instytucji ubezpieczeniowej w związku z przepracowaniem i odprowadzeniem składek za okres swojej aktywności zawodowej na terenie Polski. Nie dziwi zatem, że wśród rencistów rodzi się poczucie niesprawiedliwości i pytanie, dlaczego państwo nakłada na te osoby dodatkowy ciężar, pobierając od tych przychodów składki zdrowotne.

 

Rozczarowujące odpowiedzi

 

Renciści otrzymujący renty inwalidzkie z Niemiec zastanawiają się też nad tym, czy istnieje jakaś możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z kwot rent inwalidzkich transferowanych do Polski z Niemiec, o co pytał w swojej interpelacji ministra zdrowia poseł Ryszard Galla. Poseł MN zwrócił się też z prośbą o odpowiedź na kolejne pytania: Czy wejście w życie nowych przepisów o koordynacji zabezpieczenia społecznego nakładało na Polskę obowiązek wprowadzenia przepisów umożliwiających pobór składek na ubezpieczenie zdrowotne z kwot emerytur lub rent transferowanych do Polski z pozostałych państw członkowskich UE/EFTA? Czy dało to Polsce uprawnienie do ich wprowadzenia, rozumiane jako pozostawienie państwu członkowskiemu swobody decyzyjnej w tej kwestii?

 

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia wskazało, że zgodnie z artykułem 30 rozporządzenia PE i Rady Narodowy Fundusz Zdrowia jest uprawniony do otrzymywania składek na ubezpieczenie zdrowotne również ze świadczeń emerytalnych transferowanych z innego państwa UE, na zasadach obowiązujących w polskich przepisach. Niestety pozostałe odpowiedzi, jakie otrzymał poseł Ryszard Galla od ministra zdrowia, mówiąc delikatnie, też są rozczarowujące.

 

Komentarz posła Ryszarda Galli

 

– Po odpowiedziach, jakie otrzymałem, dochodzę do wniosku, że po stronie ministerstwa zdrowia brak jest dobrej woli, aby podjąć działania, które mogłyby spowodować regulację pewnych kwestii czy też ich uszczegółowienie. Moim zdaniem zapisy, które dzisiaj obowiązują zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, trzeba by przeanalizować i zastanowić się, jak one z sobą współgrają, bo kiedy emerytura ta przychodzi do polskiego banku i ma ją pobrać obywatel polski, to z automatu ponownie jest oskładkowana zdrowotnie. Szkoda, bo tutaj powinny zafunkcjonować takie uregulowania, które by spowodowały, że tylko raz płaciłoby się składki, a nie dwukrotnie. Inna sprawa, że składka ta powinna trafić tam, gdzie rzeczywiście biorący rentę korzysta ze świadczeń zdrowotnych. A swoją drogą najlepiej by było, żeby ludzie w wieku emerytalnym przy tak niewielkich emeryturach w ogóle nie byli „oskładkowywani” – mówi poseł Ryszard Galla, który konsekwentnie drąży temat. O tym, z jakim skutkiem to czyni, będziemy informować na naszych łamach.

 

Krzysztof Świerc

 

***

 

Beim Sejm-Abgeordneten der Deutschen Minderheit Ryszard Galla haben sich zuletzt mehrere Personen gemeldet, die eine Invalidenrente aus Deutschland beziehen und in Polen nun deswegen Krankenversicherungsbeiträge zahlen müssen. Und das, obwohl sie in Polen ohnehin schon als Rentner versichert sind! Diese Situation ist vor gut zwei Jahren mit einer Gesetzesnovelle zum Gesetz über öffentlich finanzierte Gesundheitsfürsorgeleistungen möglich geworden.

 

Die Novelle hat dazu geführt, dass die Banken jetzt als Beitragszahler fungieren und daher bei Personen, die eine Rentenleistung aus einem anderen EU-Land erhalten, die Krankenversicherungsbeiträge abführen können. Dies stößt auf Empörung bei denjenigen Rentnern, die aufgrund ihrer früheren beruflichen Aktivität in Polen eine Rente über eine polnische Versicherungsgesellschaft beziehen. Kein Wunder also, dass diese Rentner sich ungerecht behandelt fühlen, da sie vom Staat wegen ihrer ausländischen Renteneinkünfte mit zusätzlichen Krankenversicherungsbeiträgen belastet werden.

 

Enttäuschende Antworten

 

Die Rentner, die eine Invalidenrente aus Deutschland beziehen, wollten auch wissen, ob es möglich ist, den Krankenversicherungsbeitrag von der aus Deutschland nach Polen überwiesenen Invalidenrente abzuziehen, was dann auch der Abgeordnete Ryszard Galla in seiner Anfrage an den Gesundheitsminister erfahren wollte. Zudem bat er um die Beantwortung weiterer Fragen: Ist Polen durch das Inkrafttreten der neuen Regelungen zur Koordinierung der sozialen Absicherung dazu verpflichtet worden, Vorschriften einzuführen, welche die Erhebung von Krankenversicherungsbeiträgen von Rentenleistungen ermöglichen, die aus einem anderen Mitgliedsstaat der EU/EFTA nach Polen transferiert werden? Und: Hat dies Polen ein Recht auf ihre Einführung im Sinne der Überlassung einer Entscheidungsfreiheit in dieser Frage gegeben? In seinem Antwortschreiben wies das Gesundheitsministerium darauf hin, dass der Nationale Gesundheitsfonds gemäß Artikel 30 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates dazu befugt ist, Krankenversicherungsbeiträge nach Maßgabe des polnischen Gesetzes auch aus Rentenleistungen zu erhalten, die aus einem EU-Staat überwiesen werden. Auch die anderen Antworten, die der Abgeordnete Galla vom Gesundheitsminister bekommen hat, sind leider, gelinde gesagt, enttäuschend.

 

Kommentar des Abgeordneten Ryszard Galla

 

„Aus den Antworten, die ich erhalten habe, konstatiere ich, dass dem Gesundheitsministerium der gute Wille dazu fehlt, Maßnahmen zu treffen, die bestimmte Fragen regeln bzw. präzisieren würden. Ich denke, man müsste die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland und die in Polen analysieren, um zu sehen, wie gut sie zueinander passen. Wenn nämlich ein Rentenbetrag aus Deutschland bei einer polnischen Bank gutgeschrieben wird  und von einem polnischen Staatsbürger bezogen werden soll, unterliegt der Betrag in Bezug auf die Krankenversicherung automatisch erneut der Beitragspflicht. Das ist bedauerlich und es müssten hier Regelungen greifen, die dazu führen, dass die Beiträge nur einmal bezahlt werden und nicht zwei Mal. Eine andere Sache ist, der Beitrag müsste dorthin kommen, wo der Rentenbezieher tatsächlich gesundheitliche Leistungen in Anspruch nimmt. Nebenbei bemerkt wäre es am besten, wenn die Menschen im Rentenalter bei den kleinen Renten überhaupt keine Beiträge zahlen müssten”, sagt der Abgeordnete Ryszard Galla, der sich konsequent in das Thema vertieft. Mit welchem Erfolg, werden wir jeweils aktuell berichten.

 

Krzysztof  Świerc

Show More