Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Ambitne plany

 

 

Z Henrykiem Lakwą, starostą opolskim, rozmawia Krzysztof Świerc

 

Starosta opolski Henryka Lakwa ze swoimi pracownikami (po jego prawej stronie Marzena Kazin – sekretarz powiatu opolskiego) przygotowuje kolejną partię kupionych przez powiat środków ochronnych, które trafią do szpitala MSWiA. To ponad 1000 sztuk maseczek, przyłbice, gogle, płyny dezynfekcyjne.
Foto: Starostwo Opolskie

 

Den Text in deutscher Sprache finden Sie unten

 

 

Miniony rok dla samorządów w Polsce był bardzo trudny. Jaki był dla starostwa opolskiego i które z priorytetowych zadań mimo wszystko udało się sfinalizować?

Staraliśmy się i staramy realizować jak najwięcej zadań, mimo że budżet powiatu nie jest z gumy. Na inwestycje drogowe w2019 roku przeznaczyliśmy prawie 8,5 mln zł i dzięki temu możemydzisiaj pochwalić się m.in. przebudową dróg w Siołkowicach Starych, w Krasiejowie oraz wieloma remontami nawierzchni dróg. Realizujemy też duży projekt wraz z dziewięcioma gminami pod nazwą „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski”, o wartości prawie 50 mln zł, z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej na poziomie 85%. Dzięki temu działaniu w powiecie opolskim wyremontowaliśmy kilkadziesiątkilometrów dróg oraz powstały ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Komprachcice, Tułowice, Tarnów Opolski, Chrząstowice. Natomiast z dziedziny opieki społecznej rozpoczęliśmy przygotowania części pomieszczeń Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty terapii zajęciowej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu opolskiego. Uruchomiliśmyrównieżmieszkanie chronione dla usamodzielniającej się młodzieży z domów dziecka, a przy tymudało nam się zrealizować jeszcze szereg innych zadań. Poza tym bezpośrednim efektem pracy na rzecz naszych mieszkańców jest m.in. zarejestrowanie ok. 20 000 samochodów, wydanie ok. 4000 praw jazdy i prawie 3000 pozwoleń budowlanych. Pomagamy też naszym mieszkańcom, organizując nieodpłatnąpomoc prawną we wszystkich gminach, doradzamy poprzez rzecznika praw konsumenta. Dofinansowaliśmy także wymianę kilkudziesięciu pieców węglowych na ekologiczne, wsparliśmy renowację zabytków kościelnych, świadczących o pięknej historii tej ziemi i jej mieszkańców.

 

 

Wiele wskazuje na to, że 2020 rok nie będzie łatwiejszy od minionego, ba, może być nadzwyczaj trudny. Czy w związku z tym przedsięwzięć w powiecie opolskim będzie mniej lub nie będzie ich wcale?

W dalszym ciągu chcemy realizować największy projekt drogowy, którego jesteśmy liderem – to dalsza budowa ścieżek rowerowych razem z gminami. Zdobyliśmy też dofinansowanie na budowę chodnika w miejscowości Węgry oraz przebudowę skrzyżowania w Magnuszowicach, łączna suma dofinansowań to 2,3 mln zł. Do naszych priorytetów należą też dalsze remonty dróg i budowa infrastruktury pieszo-rowerowej. Jednocześnie zamierzamy sfinalizować projekt dla całego województwa, polegający na zapisie cyfrowym i uzgodnieniu wszystkich map w wydziałach geodezji, co jest ważne i potrzebne mieszkańcom, aby każdy wiedział, ile oraz jakie grunty i nieruchomości posiada. Dodam, że projekt ten jest takżebardzo istotny dla przyszłych inwestorów. Plany mamydużo większe, ale co z nich będzie zrealizowane, pokaże czas.

 

 

Czy Pana zdaniem pandemia koronawirusamoże w tym rokuspotęgowaćkłopoty z realizacją konkretnych przedsięwzięć?

„Człowiek myśli, Pón Bóg kryśli”. Oczywiście ta katastrofalna pandemia ma wpływ na wszystko. Zrezygnowaliśmy już z wielu przedsięwzięć,głównie o charakterze sportowym i kulturalnym, a środki z planowanych dotacji przeznaczyliśmy na wsparcie walki z koronawirusem. Zebraliśmy wszystkie możliwe środki finansowe i przeznaczyliśmy nazakup sprzętu medycznego i środków ochrony dla osób ratujących życie i zdrowie oraz dla służb dbających o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

 

Czy przewiduje Pan powrót starostwa do normalnej pracy i normalnego funkcjonowania całego powiatu?

Naturalnie. Jestem przekonany, że pandemia nie będzie trwała wiecznie i powróci możliwość normalnej pracy na rzecz naszych mieszkańców, swobodnego spotykania się w ramach nie tylko najbliższej rodziny. Mogą się jednak zmienić uwarunkowania naszej pracy i część przepisów lub obostrzeń życia społecznego może pozostać na dłużej. Tego jeszcze nie wiemy, bo nie wiemy dokładnie, co nas czeka. Bacznie śledzę wszystkie informacje dotyczące tej strasznej i groźnej choroby z oczekiwaniem na lepsze jutro. Wspólnie z moimi współpracownikami tęsknimy za naszymi mieszkańcami w starostwie. To nienormalne, żeby między nami były szyby. Żeby trzeba było nosić rękawiczki i przyłbice, a dokumenty dezynfekować. Chcemy, żeby do naszego urzędu wróciły normalne kontakty międzyludzkie.

 

Społeczeństwo czeka teraz na święta Wielkiej Nocy w przekonaniu, że po nich będzie już lepiej, dodając sobie w ten sposób otuchy i nadziei. Co jednak może się wydarzyć, jeśli problem nie zniknie i nadal będziemy musieli się izolować?

Cóż, będziemy musieli stosować odpowiednie przepisy i zachowywać w dalszym ciągu daleko idącą ostrożność. Odpowiadam bowiem nie tylko za siebie, ale także za moich pracowników, klientów i wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

 

 

Jak starostwo opolskie pomaga służbie zdrowia w powiecie i jak ta pomoc będzie wyglądać w następnych tygodniach?

Na nadzwyczajnej sesji Rada Powiatu przeznaczyła 1,2 mln zł na walkę z koronawirusem. Efekt? Po rozmowach z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zakupiliśmy bardzo potrzebne urządzenia, m.in.aparat USG do diagnostyki chorych i urządzenie pozwalające jednocześnie wspomagać oddychanie ośmiu osób. Na bieżąco też kupujemy sprzęt ochronny –rękawice, maski ochronne, przyłbice, okulary ochronne i materiały dezynfekcyjne dla szpitali, w których leczą się nasi mieszkańcy, dla ZOL w Niemodlinie. Z naszej pomocy korzystają także ratownicy z Pogotowia Ratunkowego, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu,czyli ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, ale nie jest to nowa inicjatywa, ponieważ w zeszłym roku przekazaliśmy sprzęt dla oddziału kardiologii i wewnętrznego szpitala MSWiA w Opolu oraz urządzenie do masażu serca dla Pogotowia Ratunkowego w Opolu.

 

 

 

 

Ehrgeizige Pläne

Mit Henryk Lakwa, dem Landrat von Oppeln, sprach Krzysztof Świerc

 

Das vergangene Jahr war für die polnischen Kommunen sehr schwierig. Wie war es für den Kreis Oppeln und welche vorrangigen Aufgaben konnten trotz allem zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden?

Wir waren und sind bemüht, möglichst viele Aufgaben zu realisieren, obwohl unser Kreishaushalt ja nicht beliebig dehnbar ist. So haben wir im Jahr 2019 fast 8,5 Mio. PLN für Straßenprojekte eingesetzt und können dadurch heute u.a. stolz auf die umgebauten Straßen in Schalkowitz und Krascheow sowie zahlreiche ausgebesserte Straßendecken verweisen. Zurzeit verfolgen wir auch zusammen mit neun Gemeinden ein Großprojekt „Infrastrukturausbau für den Fußgänger- und Fahrradverkehr im Kreis Oppeln, Phase 2, sowie die Errichtung eines Umsteigezentrums in der Gemeinde Löwen” im Wert von fast 50 Mio. PLN, wobei 85 Prozent aus EU-Mitteln stammen. Dadurch konnten wir im Kreisgebiet einige Dutzend Kilometer Straßen ausbessern, zusätzlich wurden in den Gemeinden Comprachtschütz, Tillowitz, Tarnau und Chronstau neue Fußgänger- und Radwege gebaut. Im Bereich der Sozialfürsorge haben wir inzwischen damit begonnen, Räumlichkeiten des Kinderheims in Tarnau für Beschäftigungstherapie-Workshops für geistig behinderte Erwachsene aus dem Kreis Oppeln umzugestalten. Ferner haben wir eine betreute Wohnung für selbstständig werdende Jugendliche aus Kinderheimen eingerichtet und zudem noch etliche weitere Aufgaben erfolgreich realisiert. Unmittelbare Ergebnisse unserer Arbeit für unsere Mitbürger sind außerdem u.a. die Zulassung von ca. 20.000 Kraftfahrzeugen sowie die Erteilung von rund 4.000 Fahrerlaubnissen und fast 3.000 Baugenehmigungen. Wir helfen unseren Bürgerinnen und Bürgern auch mit kostenlosem Rechtsbeistand in allen Gemeinden auf Anraten des Verbraucherrechtssprechers. Darüber hinaus haben wir einen ökologisch ausgerichteten Austausch von mehreren Dutzend Kohleöfen teilfinanziert und die Renovierung von Kirchendenkmälern als Zeugnis für die schöne Geschichte unserer Heimat und ihrer Bewohner unterstützt.

 

 

Vieles deutet nun darauf hin, dass das Jahr 2020 nicht gerade einfacher als das vergangene sein wird, ja, es könnte sogar äußerst schwierig werden. Hat der Kreis Oppeln in diesem Zusammenhang nun weniger vor bzw. fallen Neuvorhaben vielleicht sogar ganz weg?

Zunächst einmal wollen wir unser größtes Straßenprojekt weiterverfolgen, bei dem wir führend sind, und zwar den Weiterbau von Radwegen zusammen mit den Gemeinden. Wir bekamen auch Fördermittel für einen neuen Gehsteig in Wengern und für den Umbau einer Straßenkreuzung in Groß Mangersdorf. Insgesamt belaufen sich die Teilfinanzierungen auf 2,3 Mio. PLN. Zu unseren Prioritäten gehören auch weitere Straßenreparaturen und eine neue Fußgänger- und Fahrradinfrastruktur. Parallel dazu wollen wir ein flächendeckendes Projekt für die gesamte Woiwodschaft zu Ende bringen, und zwar die abgestimmte Digitalisierung aller Landkarten der Geodäsie-Ämter. Das ist wichtig und auch nützlich für unsere Einwohner, damit jeder weiß, wie viele und welche Grundstücke und Liegenschaften er besitzt. Auch im Hinblick auf künftige Investoren ist dieses Projekt von großer Bedeutung. Unsere Pläne sind übrigens viel umfangreicher, aber was letztlich davon umgesetzt werden kann, wird sich erst zeigen.

 

Könnten sich Ihrer Ansicht nach die Schwierigkeiten bei konkreten Vorhaben in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie noch steigern?

Nun ja, wie man so schön sagt, „der Mensch denkt und Gott lenkt”. Wir haben ja bereits auf viele Vorhaben, vor allem im Sport- und Kulturbereich, verzichten müssen und haben die eingeplanten Zuwendungsmittel für den Kampf gegen das Coronavirus umverteilt. Und zwar dergestalt, dass wir alle möglichen Geldmittel zusammengetragen und sie für die Anschaffung von medizinischer Ausrüstung und Schutzmitteln für Personen und Einrichtungen, die menschliches Leben retten und für die Sicherheit der Bürger Sorge tragen, bereitgestellt haben.

 

Wann wird es im Landratsamt und im gesamten Landkreis denn wohl wieder normal zugehen?

Die Pandemie kann ja nicht ewig dauern. Da wird es für uns sicher in absehbarer Zeit wieder möglich sein, normal für unsere Mitbürger zu arbeiten. Die Menschen können dann wieder auch außerhalb des engsten Familienkreises ungehindert zusammenkommen. Es werden sich allerdings möglicherweise die Rahmenbedingungen unserer Arbeit ändern und auch die Verschärfungen im sozialen Leben könnten teilweise länger bleiben. Das wissen wir noch nicht, denn wir wissen ja nicht genau, was uns erwartet. Ich verfolge aufmerksam die Informationen über diese schreckliche und gefährliche Krankheit in hoffnungsvoller Erwartung auf ein besseres Morgen. Meine Mitarbeiter und ich sehnen uns schon danach, wieder ganz normal mit unseren Bürgern im Landratsamt verkehren zu können. Es ist ja unnormal, dass es zwischen uns Trennscheiben gibt. Dass man sich Handschuhe und Schutzhelme anziehen und Unterlagen desinfizieren muss. Wir wünschen uns wieder normale zwischenmenschliche Kontakte auf unserem Amt.

 

Die Menschen warten jetzt auf Ostern in der Überzeugung, dass es danach nur noch besser werden kann und man spricht sich so gegenseitig Mut und Hoffnung zu. Was aber könnte geschehen, wenn das Problem nicht verschwindet und wir uns dann weiter isolieren müssen?

Nun ja, dann werden wir eben die einschlägigen Vorschriften einhalten und auch weiterhin weitgehende Vorsicht walten lassen müssen. Ich bin ja schließlich nicht nur für mich selbst verantwortlich, sondern auch für meine Mitarbeiter, Kunden und alle Einwohner unseres Landkreises.

 

 

Wie unterstützt das Oppelner Landratsamt den Gesundheitsdienst im Landkreis und wie wird sich diese Unterstützung in den kommenden Wochen gestalten?

Unser Kreisrat hat bei einer Sondersitzung 1,2 Mio. PLN für den Kampf gegen das Coronavirus locker gemacht. Aus diesen Mitteln haben wir dann nach Gesprächen mit der Oppelner Woiwodschaftsklinik dringend benötigte Geräte angeschafft, so z.B. ein Ultraschallgerät für Diagnosezwecke sowie eine Hilfsvorrichtung für die gleichzeitige Beatmung von acht Personen. Fortlaufend kaufen wir auch Schutzausrüstung wie Handschuhe, Schutzmasken, -helme und -brillen und Desinfektionsmaterial für die Krankenhäuser, in denen sich unsere Mitbewohner behandeln lassen sowie für die Betreuungs- und Heilanstalt in Falkenberg. Auch Rettungssanitäter und Polizisten aus Oppeln, die sich um unsere Sicherheit kümmern, nehmen unsere Hilfe in Anspruch. Das ist übrigens keine neue Initiative unsererseits, denn wir haben bereits letztes Jahr Ausrüstung für die kardiologische und die innere Abteilung des Oppelner Krankenhauses des Ministeriums für Inneres und Verwaltung sowie ein Herzmassagegerät für den Oppelner Rettungsdienst gespendet.

 

Show More