Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Suche nach Unterstützung /Poszukiwanie wsparcia

 

 

Nachdem über die „Minority SafePack“-Initiative im Europaparlemant diskutiert wurde und der Deutsche Bundestag einen Unterstützungsbeschluss gefasst hat, wandte sich nun der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten direkt an die EU-Kommissionspräsidentin. In seinem Schreiben appellierte Bernard Gaida, die Forderungen aus der MSPI umzusetzen.

Foto: AGDM bittet Ursula von der Leyen um Unterstützung der MSPI. Foto: Etienne Ansotte/Europäische Kommission

 

 

Wersja polska poniżej

 

Die Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“ (MSPI) wurde Anfang 2020 bei der neuen EU-Kommission eingereicht. „Die Initiative stellt aus unserer Sicht eine der relevantesten und sicherlich die erfolgreichste Initiative der autochthonen, nationalen Minderheiten und Volksgruppen in den letzten Jahren dar. Die MSPI bietet eine ausgearbeitete Vorlage zur Stärkung der Rechte der europäischen Minderheiten“, schreibt Bernard Gaida in seinem Brief an Ursula von der Leyen.

 

Konkrete Ziele

Die Stärkung der Rechte soll anhand von neun Punkten erreicht werden. Dabei wollen die Initiatoren u. a., dass kleinen Sprachgemeinschaften bessere Wege zu EU-Fördermitteln garantiert werden, ein Europäisches Zentrum für Sprachenvielfalt entsteht und die Minderheiten grenzüberschreitend besseren Zugang zu Medien in ihrer Sprache erhalten. „Viele der genannten Forderungen der MSPI würden den deutschen Minderheiten in der EU unmittelbar zu Gute kommen und in manchen ihrer Heimatstaaten nach jahrzehntelanger Diskriminierung zur Wiederbelebung ihrer Sprache und Kultur beitragen“, schreibt Bernard Gaida und betont: „Ein entschlossenes Handeln der Kommission und die Vorlage eines umfassenden Maßnahmenpakets zum Schutz nationaler Minderheiten würde zu einer erheblichen Verbesserung der Situation der 50 Millionen Menschen führen, die in der EU leben und autochthonen nationalen Minderheiten und Sprachgemeinschaften angehören. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie als Kommissionspräsidentin herzlich darum bitten, dieses Thema aufzugreifen und sich für die Umsetzung unserer Forderungen innerhalb der Kommission einzusetzen“.

 

 

Wichtiges Thema

Für die Initiative der AGDM bedankte sich der Präsident der Förderlistischen Union Europäischer Nationalitäten, Loránt Vincze, in einem Kommentar für das Wochenblatt: „Die AGDM ist als Arbeitsgemeinschaft der FUEN ein wichtiger und starker Bestandteil unserer Organisation. Es ist unser gemeinsames Anliegen, die Kommission aus vielen Blickwinkeln davon zu überzeugen, nicht nur Lippenbekenntnisse abzugeben, sondern konkrete rechtliche Maßnahmen zur Umsetzung der MSPI vorzuschlagen. Ich begrüße es sehr, dass die deutschen Minderheiten die Umsetzung des MSPI als ein wichtiges Thema ansehen, dessen sich auch die Kommissionspräsidentin annehmen sollte. Der Einfluss der AGDM war auch mit-ausschlaggebend für die einstimmige Zustimmung des Deutschen Bundestages zur Unterstützung der „Minority SafePack“-Initiative.“

 

 

 


 

Po omówieniu w Parlamencie Europejskim inicjatywy „Minority SafePack” i przyjęciu przez niemiecki Bundestag rezolucji poparcia, rzecznik Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich zwrócił się bezpośrednio do przewodniczącej Komisji Europejskiej. W swoim liście Bernard Gaida zaapelował o realizację postulatów MSPI.

 

Europejska inicjatywa obywatelska „Minority SafePack” (MSPI) została przedłożona nowej Komisji Europejskiej na początku 2020 roku. „Naszym zdaniem inicjatywa ta stanowi jedną z najbardziej istotnych i z pewnością najbardziej udanych inicjatyw autochtonicznych mniejszości narodowych i grup narodowościowych w ostatnich latach. MSPI oferuje rozpracowany wzorzec służący wzmocnieniu praw mniejszości europejskich” – pisze Bernard Gaida w liście do Urszuli von der Leyen.

 

 

Konkretne cele

Wzmocnienie praw ma zostać osiągnięte w oparciu o dziewięć punktów. Inicjatorzy chcą między innymi zagwarantowania małym społecznościom językowym lepszego dostępu do funduszy UE, utworzenia Europejskiego Centrum Różnorodności Językowej oraz zapewnienia mniejszościom lepszego transgranicznego dostępu do mediów w ich języku. „Wiele z wymienionych postulatów MSPI przyniosłoby bezpośrednie korzyści niemieckim mniejszościom w UE i przyczyniłoby się do odrodzenia ich języka i kultury w niektórych krajach ojczystych po dziesięcioleciach dyskryminacji” – pisze Bernard Gaida i podkreśla: „Zdecydowane działanie Komisji i przedstawienie kompleksowego pakietu środków na rzecz ochrony mniejszości narodowych doprowadziłoby do znacznej poprawy sytuacji 50 milionów ludzi żyjących w UE, którzy należą do autochtonicznych mniejszości narodowych i społeczności językowych. W tym kontekście chcielibyśmy serdecznie prosić Panią jako przewodniczącą Komisji o podjęcie tej kwestii oraz zaangażowanie w łonie Komisji na rzecz realizacji naszych postulatów”.

 

 

Ważny temat

Za inicjatywę AGDM przewodniczący Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych Loránt Vincze wyraził swoją wdzięczność w komentarzu dla „Wochenblattu”: „AGDM, jako grupa robocza FUEN, jest ważnym i silnym elementem naszej organizacji. Naszą wspólną troską jest przekonanie Komisji pod wieloma względami nie tyle do składania gołosłownych deklaracji, co do zaproponowania konkretnych środków prawnych w celu wdrożenia MSPI. Z dużą satysfakcją przyjmuję fakt, że mniejszości niemieckie postrzegają wdrażanie MSPI jako ważną kwestię, którą powinna zająć się również przewodnicząca Komisji. Wpływ AGDM był również jednym z czynników, które zadecydowały o jednogłośnym zatwierdzeniu przez niemiecki Bundestag inicjatywy »Minority SafePack«”.

 

Rudolf Urban

Show More