Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wojewoda złamał prawo

Arnold Donitza Foto: Mniejszość Niemiecka/facebook.com

W 2017 roku Sejm kilkakrotnie dokonał nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, których celem było dokonanie „dobrej zmiany” w zarządach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez zmianę zarządów tych instytucji samorządowych na „prawych i sprawiedliwych”. Wojewoda, korzystając z prawa do przedłożenia zarządowi województwa wniosku w sprawie powołania nowych członków zarządu funduszu, pismem z 16 października 2017 r. wniósł do Zarządu Województwa Opolskiego o powołanie Iwony Mazurek na stanowisko prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu.

 

 

Na podstawie powyższego wniosku Zarząd Województwa Opolskiego podjął 24 października 2017 r. uchwałę powołującą Iwonę Mazurek na stanowisko prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu i Henryka Tylaka na stanowisko zastępcy prezesa z dniem 1 grudnia 2018 r. Pomimo podjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego stosownej uchwały Wojewoda Opolski 30 października 2017 r. – wbrew prawu – powołał Iwonę Mazurek na stanowisko prezesa Zarządu WFOŚiGW z dniem 31 października 2017 r. Jednocześnie Wojewoda Opolski wszczął postępowanie nadzorcze i wstrzymał wykonanie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego, a następnie 7 listopada stwierdził jej nieważność.

 

Nie zgodził się z tym zarząd województwa, gdyż wojewoda mógł powołać nowy zarząd z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego, a w przypadku jego zaskarżenia do sądu administracyjnego – dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego, i to o ile wskutek kontroli sądowo-administracyjnej nie doszłoby do uchylenia tego rozstrzygnięcia nadzorczego. Tak więc zarząd województwa złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, wnosząc o jego uchylenie. Podobnie odwołany zarząd funduszu uznał, że akty powołania Iwony Mazurek i Henryka Tylaka zostały wydane przez Wojewodę Opolskiego bez podstawy prawnej i złożył stosowne skargi do WSA. Na posiedzeniu 20.02.2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyeliminował z obrotu prawnego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego, stwierdzając tym samym, że wojewoda złamał prawo (wyrok nie jest prawomocny).

 

Termin posiedzenia sądu w sprawie ze skargi odwołanego zarządu funduszu przeciwko aktom powołania nowego zarządu nie został jeszcze ustalony. W identycznej sprawie 16.01.2018 r. wydał wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 969/17), który nie tylko uchylił rozstrzygniecie nadzorcze tamtejszego wojewody, ale uchylił także akty powołania członków nowego zarządu. Można więc powiedzieć, że obecnie funkcjonują dwa zarządy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Z chwilą wydania prawomocnego wyroku w drugiej sprawie legalny będzie tylko „stary” zarząd, bezprawnie odwołany przez wojewodę Adriana Czubaka. Pocieszające w tej sprawie jest to, że sądy, a przynajmniej ich znaczna część jest jeszcze niezawisła i stawia tamę bezprawiu rządzących. Wojewoda Opolski, często określający siebie jako strażnika prawa, sam to prawo świadomie łamie. Niepokojący natomiast jest fakt, że żadne z mediów o zasięgu wojewódzkim, tj. prasa, radio ani telewizja, nawet nie wspomniały o tym wyroku. Jedynie red. Marek Szczepanik z Polskiej Agencji Prasowej przedstawił sprawę i opisał wyrok.

 

Arnold Donitza

odwołany członek Zarządu WFOŚiGW

Show More