Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Andrzej Duda w Strzelcach Opolski / Präsident Andrzej Duda in Groß Strehlitz

Dziś (27.09.) Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził powiat strzelecki. Podczas swojego przemówienia na strzeleckim Placu Żeromskiego odniósł się także do mniejszości niemieckiej i 25-lecia traktatu polsko-niemieckiego.

Prezydent RP Andrzej Duda fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP UWAGA!!! Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia w tym kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania  zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, PrezydentaRP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.
Prezydent RP Andrzej Duda fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Die deutsche Version finden Sie unten

 

Na powitanie prezydenta Dudy starosta strzelecki Józef Swaczyna podkreślił, że głowa państwa zawitała do wielokulturowego regionu. – Tu mówimy, godomy i sprechomy – podkreślił Swaczyna.

 

Prezydent Duda w swoim przemówieniu również odniósł się do wagi wielokulturowości regionu opolskiego, który właśnie dlatego tak dobrze się rozwija. – Niemcy, Ślązacy i Kresowiacy żyją wspólnie na tej ziemi i to zmieszanie kultur dało pozytywny efekt. Widać tutaj etos pracy, etos wzajemnego współżycia i szacunku. Państwo angażują się w rozwój swojej małej ojczyzny, ale także w rozwój Polski, której mogę być prezydentem, i za to dziękuję – powiedział Andrzej Duda.

 

Dalej prezydent odniósł się również do 25 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego. – Wspołżycie Polaków i Niemców na podstawie traktatu układa się bardzo dobrze, wręcz modelowo. Możecie być wręcz przykładem dla innych regionów Europy – stwierdził Andrzej Duda.

 

Po wizycie prezydent Duda pojechał na Gorę Św. Anny, gdzie zożył wieniec pod pomnikiem Czynu Powstańczego. Zaś przed spotkaniem z mieszkańcami Strzelec Opolskich Andrzej Duda był w Barucie (gm. Jemielnica), gdzie złożył hołd pomordowanym w pobliskim lesie Żołnierzom Wykletym.

 

 

 

Heute (27.09.) besuchte der polnische Präsident Andrzej Duda den Kreis Groß Strehlitz. Während seiner Rede auf dem Groß Strehlitzer Zeromski-Platz sprach er u.a. über die deutsche Minderheit und das 25jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages.

 

Zur Begrüßung unterstrich der Landrat von Groß Strehlitz Jozef Swaczna, dass der Präsident eine multikulturelle Region besuche. „Hier sprechen wir sowohl polnisch, in der schlesisch-polnischen Mundart, als auch deutsch“, sagte Swaczyna.

 

Präsident Duda griff dann in seiner Rede ebenfalls die Bedeutung der Multikulturalität auf, dank der sich eben die Oppelner Region so gut entwickele. „Deutsche, Schlesier und aus dem ehemaligen Osten Polens stammende Menschen leben hier gemeinsam und diese Vermischung der Kulturen brachte einen positiven Effekt. Wir sehen hier einen Arbeitsethos, sowie ein großes Gefühl des Zusammenlebens und des gegenseitigen Respekt. Sie engagieren sich für die Entwicklung Ihrer Heimat aber auch für Polen, dessen Präsident ich sein darf, und dafür danke ich Ihnen“, sagte Andrzej Duda

 

Weiter sprach er auch über das 25jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. „Das Zusammenleben der Deutschen und Polen aufgrund des Vertrages entwickelt sich sehr gut, sogar modellhaft . Sie können gar ein Beispiel für viele andere Regionen Europas sein“, meinte Andrzej Duda.

 

Auf dem Programm stand dann noch ein Besuch auf dem St. Annaberg, wo Präsident Duda einen Kranz am Denkmal für die Schlesischen Aufständischen niedergelegt hat. Vor dem Treffen mit den Bewohnern von Groß Strehlitz war Andrzej Duda in Liebenhain (Gemeinde Himmelwitz), wo er den im nahe gelegenen Wald von polnischen Kommunisten ermordeten Soldaten der Heimatarmee gedachte.

 

Rudolf Urban

Show More