Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Co chcesz wiedzieć o partiach?

W wrześniu znów będziemy obserwować z zapartym tchem słupki obrazujące wstępne wyniki wyborów.
Foto: Olaf Kosinsky/Wikimedia Commons

Przypuszczalnie pod koniec września odbędą się w Niemczech wybory do Bundestagu, a od momentu ostatniego pójścia do urn mogą w nich brać udział także Niemcy nie mający stałego miejsca zamieszkania w RFN. W tym celu muszą jednak nie tylko złożyć wniosek u przewodniczącego konkretnej komisji wyborczej, lecz także powinni zainteresować się polityką poszczególnych partii.

 

Aż do wyborów w 2013 roku Niemcy, którzy nie byli nigdy zameldowani w Niemczech, nie mieli możliwości współdecydowania o kształcie i kierunku polityki nad Renem. Dotyczyło to także członków mniejszości niemieckiej w Polsce, którzy wprawdzie posiadają niemiecki paszport i utożsamiają się z państwem niemieckim, ale nigdy nie mieszkali na stałe w obecnych granicach Niemiec. Ten stan rzeczy zmienił się od czasu ostatnich wyborów, co jednak nie oznacza, że udział w wyborach nie nastręcza żadnych trudności.

 

Złożenie wniosku

 

Aby bowiem zostać wpisanym do rejestru wyborców konkretnego miasta, trzeba złożyć stosowny wniosek, w którym należy wykazać, na ile dany Niemiec żyjący za granicą jest zaznajomiony z aktualną sytuacją polityczną w Niemczech. Ponadto musi on wyjaśnić, dlaczego chce głosować właśnie w tym konkretnym okręgu wyborczym. Dopiero z chwilą, gdy przewodniczący danej komisji wyborczej uzna taki wniosek za uzasadniony i formalnie poprawny, nastąpi wpisanie wnioskodawcy do rejestru wyborców i otrzyma on wówczas wszelkie dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w wyborach.

 

W trakcie ostatnich wyborów często dochodziło do sytuacji, w których Niemcy ze Śląska nie zostali wpisani do rejestru wyborców. Stało się tak choćby w przypadku członków chóru „Heimatklang” z Koźla, którzy chcieli głosować w Papenburgu, gdzie działa partnerski chór, jednak nie uzyskali wpisu do rejestru. Dzieje się tak dlatego, że przewodniczący komisji wyborczych mają stosunkowo dużo swobody w decydowaniu o tym, jakie argumenty zaakceptują, a w jakich przypadkach nie wyrażą zgody na wpis. Stąd również w tym roku Niemcy mieszkający za granicą będą musieli liczyć się z tym, że otrzymają odmowę z wybranego biura wyborczego.

 

Jednocześnie należy zauważyć, że procedura wpisania do rejestru wyborców musi być przeprowadzana przy każdych wyborach do Bundestagu, co oznacza, że ktoś, kto jako Niemiec mieszkający za granicą wybierał Bundestag cztery lata temu, musi w tym roku ponownie uzyskać wpis do rejestru wyborców.

 

Zadawanie pytań

 

Jako że jednym z warunków wpisania do rejestru wyborców jest znajomość aktualnej sytuacji politycznej w Niemczech, jest rzeczą najzupełniej naturalną, by pytać partie o to, co zamierzają robić po wyborach i jak wygląda ich program.

 

Dlatego też redakcja „Wochenblatt.pl” rozpoczyna akcję pod hasłem: Co chcesz wiedzieć o partiach w Niemczech? Do końca stycznia czekamy na Państwa listy z pytaniami do poszczególnych polityków lub reprezentowanych przez nich partii, przy czym to Państwo decydują, jakie tematy zechcecie poruszyć – czy będzie to polityka wewnętrzna bądź zagraniczna Niemiec, czy też np. kwestie związane ze wspieraniem mniejszości. Państwa pytania będziemy przesyłać do odpowiednich adresatów, a odpowiedzi udzielone przez poszczególne partie opublikujemy na łamach „Wochenblatt.pl”.

 

Rudolf Urban

 

***

 

Was wollen Sie von den Parteien wissen?

 

Voraussichtlich Ende September finden in Deutschland Wahlen zum Bundestag statt und seit dem letzten Urnengang dürfen auch Deutsche ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik daran teilnehmen. Dafür müssen sie aber nicht nur einen Antrag bei einem konkreten Wahlleiter stellen, sondern sollten sich auch mit der Politik der einzelnen Parteien auseinandersetzen.

 

Bis zu den Wahlen 2013 war es Deutschen, die nie in Deutschland gemeldet waren, nicht möglich die Politik der Bundesrepublik mitzubestimmen. Dies galt auch für die Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen, die zwar einen deutschen Pass besitzen und sich mit Deutschland identifizieren, aber nie einen festen Wohnsitz in einer deutschen Stadt hatten. Seit den letzten Wahlen ist es zwar anders, doch das bedeutet nicht, dass eine Teilnahme an den Wahlen einfach ist.

 

Antrag stellen

 

Denn um in das Wählerverzeichnis einer konkreten Stadt aufgenommen zu werden, muss man einen Antrag stellen. Darin muss dann konkret dargestellt werden, wie weit ein Deutscher aus dem Ausland mit den aktuellen politischen Verhältnissen in Deutschland vertraut ist. Außerdem muss er klarmachen, wieso er gerade in dem bestimmten Wahlkreis seine Stimmen abgeben will. Und erst wenn der jeweilige Wahlleiter einen solchen Antrag anerkennt, wird man ins Wählerverzeichnis eingetragen und erhält dann alle Dokumente, um seine beiden Stimmen abzugeben.

 

Bei den letzten Wahlen kam es allerdings oft zu Situationen, in denen Deutsche aus Schlesien nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurden. So z.B. im Fall von Mitgliedern des Chores „Heimatklang“ aus Cosel, die in Papenburg – der Heimatstadt ihres Partnerchores – wählen wollten, ihnen aber ein Eintrag nicht gewährt wurde. Dies geschieht deshalb, weil die Wahlleiter relativ freie  Hand haben in der Entscheidung, welche Gründe sie zulassen und wann sie einem Eintrag nicht zustimmen. Daher müssen die Auslandsdeutschen auch in diesem Jahr damit rechnen, eine Absage aus dem gewählten Wahlbüro zu erhalten.

Die Prozedur der Eintragung muss dabei bei jeder Bundestagswahl gemacht werden. Wer also als Auslandsdeutscher vor vier Jahren den Bundestag mitgewählt hatte, muss sich in diesem Jahr erneut ins Wählerverzeichnis eintragen lassen.

 

Fragen stellen

 

Da eine der Bedingungen für die Eintragung ins Wählerverzeichnis Kenntnisse der aktuellen politischen Verhältnisse in Deutschland sind, ist es nur natürlich, die Parteien zu fragen, was sie nach den Wahlen vorhaben und wie ihr Programm aussieht.

 

Das Wochenblatt.pl startet daher eine Aktion: Was wollen Sie von den Parteien wissen? Bis Ende Januar warten wir auf Ihre Zuschriften mit Fragen an einzelne Politiker oder die Parteien als Ganzes. Dabei bleibt es Ihnen überlassen, welche Themen Sie ansprechen wollen: Ob es um die Innen- oder Außenpolitik Deutschlands geht, oder um Fragen der Minderheitenförderung. Wir werden Ihre Fragen weiterleiten und die Antworten der Parteien im Wochenblatt veröffentlichen.

 

Rudolf Urban

Show More