Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

DFKs immer aktiver

Über die diesjährige Ausgabe des landesweiten Programms „Begegnungsstättenarbeit”, sprach Anna Durecka mit der Koordinatorin Sybilla Dzumla

 

Sybilla Dzumla
Foto: privat

 

 

 

 

 

 

 

Wersja polska poniżej

 

 

Nach dem Thema „500 Jahre Reformation” ist auch das diesjährige Leitmotto des Programms „Begegnungsstättenarbeit” eigentlich mit einem Jahrestag verbunden. Stimmt das?

 

Ja, das stimmt. Das Leitthema der neuen Edition lautet „Alte Grenzen”. Dabei geht es vor allem um die älteste Grenze des östlichen Teils des ehemaligen deutschen Reiches, die durch Schlesien verläuft. Genau vor 100 Jahren, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, begann die Veränderung der Grenzen, auch dieser Grenze, die bis dahin mehrere Jahrhunderte beständig blieb. Im gewissen Sinne ist es also auch eine Art Jubiläum, das wir als Anlass für das Thema dieser Edition genommen haben. Wir haben Gruppen auch in Pommern und Ermland und Masuren. Auch dort haben sich in dieser Zeit die Grenzen geändert, mit der Gründung der Freistadt Danzig und der Abtrennung Ostpreußens durch die Schaffung des polnischen Korridors vom deutschen Reich. Wir haben Anfang April ein Einführungstreffen für alle Koordinatoren und Projektbetreuer in Glewitz organisiert, wo wir uns auch auf den Weg entlang dieser alten Grenze gemacht haben. An bestimmten Grenzpunkten und Grenzgebäuden hörten wir Vorträge. Das ist übrigens eine Musterstrecke für die künftigen Projektgruppen. Die Projektbetreuer sollen ihre Gruppen dazu ermutigen, auf diese Weise die Grenze zu erkunden. Unsere Aufgabe sehen wir nämlich nicht nur darin die DFKs zu aktivieren, sondern ihnen auch neue Themen und neue Methoden  zu zeigen.

 

 

 

Hat sich sonst noch irgendwas im Vergleich zum Vorjahr verändert?

 

Nein. Die Regeln sind identisch. Jeder DFK darf maximal sechs Projekte realisieren, vier alleine und zwei zusammen mit einem weniger aktiven DFK. Der Förderbetrag für ein Projekt beträgt maximal 2500 Złoty, die Eigenmitteln müssen 15 Prozent betragen. Geändert haben sich nur einzelne Sätze, darüber werden die DFKs informiert. Wir bevorzugen innovative Projekte mit Fokus auf Geschichte, lokale Geschichte, bekannte historische Persönlichkeiten aus der Region, aber auch Sportprojekte, die einen integrativen Charakter haben. Wir werden keine Feste fördern und dieses Jahr auch keine Schiffsfahrten. Wir haben diesmal einen Projektbetreuer mehr in der Oppelner Woiwodschaft, weil die DFKs hier so aktiv geworden sind, dass die Projektbetreuer manchmal sogar 50 Projekte im Jahr betreuen, und das war einfach zu viel. Sonst bleibt aber alles beim Alten.

 

 

Ab wann kann mann die Anträge stellen?

 

Die Projektbetreuer fangen in dieser Woche mit der Veranstaltung von Infotreffen für die DFK-Vorsitzenden an. Bis Mitte Mai soll diese Phase abgeschlossen sein. Auf den Treffen erfahren die DFK-Chefs alle Einzeilheiten und eigentlich nach so einem Treffen kann man schon den Antrag stellen. Zu Bedenken sei: Den Antrag muss man mindestens einen Monat vor Projektbeginn stellen und wir raten den DFKs auch nicht zu lange damit zu warten. Denn oft ist schon im Oktober unser Geld ausgeschöpft und dann gibt es keine Möglichkeit mehr die Finansierung eines Projekts zu sichern.

 

 

 

Koła DFK coraz aktywniejsze

 

O tegorocznej edycji krajowego programu „Ożywianie domów spotkań” z jego koordynatorem, Sybillą Dzumlą, rozmawia Anna Durecka.

 

Po zeszłorocznym temacie przewodnim „500-lecie reformacji” również tegoroczne hasło przewodnie programu „Ożywianie domów spotkań” jest na dobrą sprawę związane z konkretną rocznicą. Czy to prawda?

 

Tak, temat przewodni nowej edycji programu brzmi „Dawne granice”. Chodzi przede wszystkim o najstarszą granicę wschodniej części byłej Rzeszy Niemieckiej, która przebiega przez Śląsk. Dokładnie 100 lat temu, wraz z zakończeniem I wojny światowej rozpoczął się proces zmiany granic, także tej granicy, która do tego czasu pozostawała niezmienna przez stulecia. W pewnym sensie jest to więc też swego rodzaju jubileusz, który stał się dla nas okazją do zajęcia się tematem obecnej edycji programu. Mamy grupy także na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach, gdzie również doszło w tym czasie do zmiany granic, w ramach której doszło do powstania Wolnego Miasta Gdańska oraz oddzielenia Prus Wschodnich korytarzem od Rzeszy Niemieckiej. Na początku kwietnia zorganizowaliśmy w Gliwicach spotkanie wprowadzające dla wszystkich koordynatorów i opiekunów projektów, gdzie udaliśmy się też szlakiem wzdłuż tej dawnej granicy, a po drodze słuchaliśmy wykładów w określonych punktach i przy obiektach granicznych. Jest to zresztą wzorcowa trasa dla przyszłych grup projektowych. Opiekunowie projektów będą zachęcali swoje grupy do poznawania granicy w taki sposób. Nasze zadanie widzimy bowiem nie tylko w aktywizowaniu kół DFK, lecz także w tym, by prezentować im nowe tematy oraz nowe metody realizacji takich tematów.

 

 

 

 

 

 

Czy zmieniło się coś jeszcze w porównaniu z ubiegłym rokiem?

 

Nie. Zasady są identyczne. Każde koło DFK może zrealizować maksymalnie sześć projektów, cztery samodzielnie i dwa razem z którymś z mniej aktywnych kół DFK. Kwota dotacji na projekt wynosi maksymalnie 2500 zł, z czego 15 procent musi stanowić wkład własny. Zmieniły się tylko pojedyncze stawki, o czym koła zostaną poinformowane. Preferujemy projekty innowacyjne skupiające się na zagadnieniach związanych z historią, także tą lokalną, znanymi postaciami historycznymi wywodzącymi się z regionu, a także projektami sportowymi o charakterze integracyjnym. Nie będziemy udzielać dotacji na organizowanie festynów, nawet jeśli nie są nimi z nazwy, ale program jest typowo festynowy, oraz w tym roku także na rejsy statkami. Mamy tym razem o jednego opiekuna projektów więcej w województwie opolskim, ponieważ tutejsze koła DFK stały się tak aktywne, że niekiedy opiekunowie projektów zajmują się nawet 50 projektami rocznie, a to było po prostu zbyt dużo. Poza tym jednak wszystko jest po staremu.

 

 

Od kiedy będzie można składać wnioski?

 

W tym tygodniu opiekunowie projektów zaczną organizować spotkania informacyjne dla przewodniczących kół DFK. Ten etap ma zakończyć się w połowie maja. Podczas spotkań szefowie DFK dowiedzą się wszystkich szczegółów i na dobrą sprawę złożyć wniosek będzie można już po takim spotkaniu. Należy pamiętać, że wniosek trzeba złożyć co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem projektu i dlatego radzimy kołom DFK, aby nie czekały z tym zbyt długo. Bo często już w październiku nasza pula środków zostaje wyczerpana, po czym już nie ma możliwości, by zapewnić finansowanie danego projektu.

 

 

 

 

Show More