Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Co jeśli restrukturyzacja się nie uda? Zapytaj prawnika!

Co jeśli restrukturyzacja się nie uda? Prawomocna odmowa zatwierdzenia układu albo umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwalają na złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Dzięki temu wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego nie idzie na marne, ale jest wykorzystywany podczas procedowania sprawy upadłościowej.


Dla zadłużonego przedsiębiorcy przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego może się okazać przysłowiową ostatnią deską ratunku przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Jeżeli przedsiębiorstwa nie uda się oddłużyć w ramach restrukturyzacji, często pozostaje już tylko upadłość. Jednak właściwie zawsze warto spróbować podjąć wysiłek na rzecz uratowania firmy. Dopiero gdy się to nie powiedzie, można przejść do upadłości, korzystając z zasobów zgromadzonych podczas restrukturyzacji. Wszystko dzięki możliwości złożenia uproszczonego wniosku upadłościowego. Na czym ona polega?

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kuczyński

Jak może się zakończyć postępowanie restrukturyzacyjne?
Każde postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do zawarcia układu między dłużnikiem a wierzycielami. To właśnie w układzie określa się sposoby restrukturyzacji, które w praktyce są swego rodzaju kompromisem między dłużnikiem a jego wierzycielami. Oczywiście kompromis ten zawsze musi mieścić się w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Układ zawarty z wierzycielami musi zostać jeszcze zatwierdzony przez sąd. Bez tego jego postanowienia po prostu nie wejdą w życie.

Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne może się zakończyć poprzez wydanie przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o:

a) zatwierdzeniu układu,
b) odmowie zatwierdzenia układu,
c) umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Oczywiście sąd może wydać tylko jedno z tych postanowień. Jednocześnie odmowa zatwierdzenia układu lub umorzenie restrukturyzacji – o ile postanowienia te się uprawomocnią– oznaczają porażkę postępowania restrukturyzacji. Warto jednak wykorzystać zebrane materiały np. do ogłoszenia upadłości dłużnika.

Łukasz i Jarosław Kuczyńscy
Foto: Lucas Netter

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
Fiasko restrukturyzacji otwiera drogę do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego możliwość złożenia takiego wniosku przysługuje tym samym osobom, które są uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie regulacji Prawa upadłościowego. Chodzi tu więc przede wszystkim o samego dłużnika i jego wierzycieli osobistych. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu, a więc w terminie dwóch tygodni od wydania tych postanowień. Uproszczony wniosek powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz zawierać wyraźnie sformułowane żądania ogłoszenia upadłości dłużnika.

Fiasko restrukturyzacji otwiera drogę do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nie ma jednak potrzeby powtarzania w tym wniosku informacji znajdujących się w aktach sprawy restrukturyzacyjnej. Tym samym wnioskujący o upadłość w umawianym tu trybie nie musi m.in.:
a) podawać danych identyfikacyjnych dłużnika, np. jego NIP,
b) wskazywać miejsca położenia majątku dłużnika,
c) podawać okoliczności wskazujących na to, że dłużnik jest niewypłacalny,
d) przedstawiać wykazu majątku dłużnika.

Uwaga:
Należy pamiętać, że uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości nie zostanie rozpoznany do czasu rozstrzygnięcia ewentualnego zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. Jednocześnie zawsze wniosek ten jest rozpatrywany przez sąd upadłościowy na zasadach wynikających z Prawa upadłościowego. Sąd ten ma również możliwość zastosowania środków zabezpieczających przewidzianych właśnie w Prawie upadłościowym.

Łukasz Kuczyński/K. Ś.

Show More