Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY. Zapytaj prawnika!

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY: Z instytucji europejskiego nakazu zapłaty można skorzystać w sytuacji gdy posiadamy dłużnika, który mieszka albo ma swoją siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. W tej współpracy nie uczestniczy jedynie Dania. Należy jednak pamiętać, że roszczenie, którego chcemy dochodzić, musi mieć charakter pieniężny, dotyczyć spraw cywilnych lub handlowych oraz musi być bezsporne.


Europejski nakaz zapłaty oparty jest na uproszczonej procedurze, by złożyć pozew o wydanie takiego nakazu należy wypełnić odpowiedni formularz. Przedmiotowy pozew można wysłać drogą elektroniczną. Sąd wydaje europejski nakaz zapłaty po dokładnej analizie. Jeżeli w pozwie nie ma błędów, a dłużnik nie wniesie sprzeciwu, to nakaz zostaje wydany w ciągu 30 dni, liczonych od dnia złożenia pozwu. W pozwie należy wskazać stronę powodową i pozwaną – ich dane osobowe oraz adres, informacje o wysokości roszczenia wraz z ewentualnymi karami umownymi, odsetkami oraz innymi kosztami. Także wysokość stawki odsetek, uzasadnienie roszczenia, czyli opis okoliczności, które są podstawą do roszczenia, oraz opis dowodów, uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy.

Najważniejsze ustalenia

Istotne jest ustalenie, do jakiego sądu należy skierować sprawę. W pierwszej kolejności należy określić państwo, w którym będzie rozstrzygana dana sprawa, jest to tzw. wybór jurysdykcji. Co do zasady pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy złożyć w państwie, w którym pozwany zamieszkuje lub ma siedzibę. Oznacza to, że jeżeli strona pozwana zamieszkuje w Niemczech, to proces o zwrot pieniędzy można wytoczyć przed sądem niemieckim. Od tej zasady jest dużo wyjątków. Jeden z nich stanowi sytuacja, w której w umowie ze kontrahentem, od którego chce się odzyskać pieniądze, można określić, w jakim państwie będą toczyć się ewentualne sprawy sądowe związane z daną umową. Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi albo dostarcza towary na terenie innego państwa na rzecz kontrahenta zagranicznego, to dłużnik powinien zostać pozwany przed sądem w kraju, w którym wykonywał te czynności. Należy jednak pamiętać, że to, jakim konkretnie sądem, to będzie zawsze zależy od przepisów prawa w danym państwie. W Polsce europejskie postępowanie nakazowe może toczyć się przed sądami rejonowymi oraz okręgowymi. Dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia europejskiego nakazu zapłaty. Nie musi go szczegółowo uzasadniać, wystarczające jest ogólne zakwestionowanie roszczenia. Jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw, to europejski nakaz zapłaty traci moc, a sprawa o roszczenie zostaje przekazana do rozpatrzenia w trybie postępowania cywilnego, na zasadach obowiązujących w danym państwie.

Od lewej: Joanna Wrońska, Łukasz Kuczyński i Joanna Tokarska-Grzesik Foto: KTGW

Istotny fakt

Istnieje jednak możliwość złożenia pozwu wraz z oświadczeniem, w którym strona powodowa nie zgadza się na skierowanie sprawy do zwykłego postępowania w momencie, w którym wpłynie sprzeciw. Jeżeli jednak do sądu, który wydał europejski nakaz zapłaty, nie wpłynie sprzeciw od dłużnika, sąd stwierdza wykonalność niniejszego nakazu zapłaty oraz przesyła go do strony powodowej. Istotny jest fakt, iż europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w jednym państwie, jest uznawany i wykonalny w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności w tych państwach i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. A zatem jeżeli strona powodowa będzie w posiadaniu europejskiego nakazu zapłaty, co do którego sąd stwierdził wykonalność, to na jego podstawie może ubiegać się o odzyskanie swoich pieniędzy we wszystkich państwach członkowskich. Wierzyciel może skierować wniosek do komornika, by ten wszczął egzekucję, lub do innej podobnej instytucji. Do niniejszego wniosku należy dołączyć odpis europejskiego nakazu zapłaty wraz z tłumaczeniem na język urzędowy państwa wykonania. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy opłacić. Waluta, w której należy opłacić pozew, będzie zależała od kraju, do którego będziemy go kierować. Jeżeli sprawę będzie rozpatrywał sąd polski, to opłata będzie w złotówkach, a ponadto będzie ustalana w oparciu o wartość przedmiotu sporu.

Łukasz Kuczyński / K.Ś.

Show More